Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam (TH1: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

Ngày Giao dịch cổ đông nội bộ Chức vụ Số cổ phần giao dịch Loại Giao dịch Giá
2017/03/23 Nguyễn Thị Bích Hương Đại diện công bố thông tin 6 BÁN 0
2016/11/08 Phạm Minh Sơn Phó Tổng Giám đốc 0 BÁN 0
2016/09/05 CTCP Đầu tư và Thương mại Xuất nhập khẩu HFC Việt Nam 1,740,000 BÁN 0
2016/06/03 CTCP Đầu tư và Thương mại Xuất nhập khẩu HFC Việt Nam 93,000 BÁN 0
2016/05/31 CTCP Đầu tư và Thương mại Xuất nhập khẩu HFC Việt Nam 757,000 BÁN 0
2016/04/29 Phạm Minh Sơn Phó Tổng Giám đốc 10,000 BÁN 0
2015/12/04 Phạm Minh Sơn Phó Tổng Giám đốc 4,800 BÁN 0
2015/09/10 CTCP Đầu tư và Thương mại Xuất nhập khẩu HFC Việt Nam 366,500 MUA 0
2015/08/07 Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) 4,610,717 BÁN 0
2015/07/08 Nguyễn Vĩnh Huy Chủ tịch Hội đồng quản trị 2,000,000 MUA 0
2014/09/29 CTCP Đầu tư và Thương mại Xuất nhập khẩu HFC Việt Nam 378,000 BÁN 0
2014/03/31 CTCP Đầu tư và Thương mại Xuất nhập khẩu HFC Việt Nam 2,703,153 MUA 0
2013/12/27 Công ty Cổ phần Chứng khoán phố Wall 386,200 MUA 0
2013/12/24 CTCP Đầu tư Xây dựng Cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Chơn Thành 3,121,500 BÁN 0
2013/08/14 CTCP Đầu tư Xây dựng Cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Chơn Thành 1,188,800 MUA 0
2013/07/19 CTCP Đầu tư Xây dựng Cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Chơn Thành 1,307,500 MUA 0
2013/02/05 Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt 968,000 BÁN 0
2012/07/18 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam 555,200 BÁN 0
2012/03/19 VOF Investment Limited 180,000 BÁN 0
2011/09/20 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam 155,400 MUA 0
2011/06/09 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam 287,600 MUA 0
2011/01/07 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam 112,100 MUA 0
2010/11/23 Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt 176,300 MUA 0
2010/05/07 Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt 295,000 MUA 0
2010/05/05 Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt 122,500 MUA 0
2010/04/22 Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt 130,300 MUA 0