Công ty Cổ phần Trường Phú (TGP: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

Ngày Giao dịch cổ đông nội bộ Chức vụ Số cổ phần giao dịch Loại Giao dịch Giá
2016/09/01 Lê Thanh Sơn Chủ tịch Hội đồng quản trị 0 BÁN 0
2016/08/12 Hồ Đức Thành Phó Tổng Giám đốc 0 MUA 0
2016/08/10 Nguyễn Mạnh Cương Đại diện công bố thông tin 0 MUA 0
2016/08/09 Đỗ Văn Trắc Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 697,670 BÁN 0
2016/07/05 Đỗ Văn Trắc Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 0 BÁN 0