Công ty cổ phần Trang (TFC: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

Ngày Giao dịch cổ đông nội bộ Chức vụ Số cổ phần giao dịch Loại Giao dịch Giá
2016/12/05 Nguyễn Minh Nguyệt Thành viên Hội đồng quản trị 1,000,000 MUA 0
2016/09/29 Võ Thiên Chương Đại diện công bố thông tin 47,000 MUA 0
2016/09/09 Võ Thiên Chương Đại diện công bố thông tin 53,000 MUA 0