Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - VINACOMIN (TDN: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

Ngày Giao dịch cổ đông nội bộ Chức vụ Số cổ phần giao dịch Loại Giao dịch Giá
2019/04/11 Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh 285,000 BÁN 0
2019/02/27 Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh 155,000 BÁN 0
2019/02/18 Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh 442,400 BÁN 0
2018/03/01 Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) 4,121,014 MUA 0
2018/03/01 Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh 2,793,700 BÁN 0
2018/01/26 Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) 0 MUA 0
2017/12/27 Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh 1,325,000 BÁN 0
2016/07/14 Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh 10,900 BÁN 0
2013/10/25 Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh 160,900 MUA 0
2013/05/07 Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh 124,400 MUA 0
2013/03/21 Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh 193,200 MUA 0
2013/02/26 Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh 129,400 MUA 0
2013/01/23 Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh 105,000 MUA 0
2013/01/08 Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh 235,500 MUA 0
2012/12/25 Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh 20,000 MUA 0
2012/12/17 Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh 307,000 MUA 0
2012/12/14 Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh 419,100 MUA 0
2012/10/31 Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh 180,300 MUA 0
2012/10/16 Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh 273,300 MUA 0
2012/09/10 Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh 390,200 MUA 0
2012/08/24 Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh 416,800 MUA 0
2010/12/28 UW Indochina Vietnam Ltd 190,900 BÁN 0
2010/12/17 Indochina Capital Vietnam Holdings Limited 101,500 BÁN 0