Công ty Cổ phần Công Nghiệp Gốm sứ Taicera (TCR: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

Ngày Giao dịch cổ đông nội bộ Chức vụ Số cổ phần giao dịch Loại Giao dịch Giá
2016/04/29 Peng Shih Ting Phó Tổng Giám đốc 16,700 BÁN 0
2010/12/17 Peng Shih Ting Phó Tổng Giám đốc 5,000 MUA 0
2009/06/05 Charmstar Business Corporation 76,160 MUA 0
2009/04/29 Charmstar Business Corporation 20,000 MUA 0
2009/01/20 Charmstar Business Corporation 36,130 MUA 0
2007/10/15 GB BLUE OCEAN VIETNAM EQUITY BALANCED FUND 1 40,000 MUA 0