Công ty Cổ phần Thoát nước và Xử lý nước thải Bắc Ninh (TBN: OTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

Ngày Giao dịch cổ đông nội bộ Chức vụ Số cổ phần giao dịch Loại Giao dịch Giá
2017/11/30 Công ty Cổ phần Thoát nước và Xử lý nước thải Bắc Ninh 12,000 MUA 10,000