Công ty Cổ phần dịch vụ tổng hợp Sài Gòn (SVC: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

Ngày Giao dịch cổ đông nội bộ Chức vụ Số cổ phần giao dịch Loại Giao dịch Giá
2020/08/19 Lê Tuấn Thành viên Hội đồng quản trị 408,292 web.label.InsiderTransactions.rights 0
2020/08/19 Phan Dương Cửu Long Phó Tổng Giám đốc 2,458 web.label.InsiderTransactions.rights 0
2020/08/19 Nguyễn Hoàng Giang Thành viên Hội đồng quản trị 408,292 web.label.InsiderTransactions.rights 0
2020/08/19 Endurance Capital Vietnam 351,978 web.label.InsiderTransactions.rights 0
2020/08/19 Tổng Công ty Bến Thành 3,397,267 web.label.InsiderTransactions.rights 0
2020/08/19 JOM SILKKITIE INVESTMENT FUND (NON - UCITS) 646,838 web.label.InsiderTransactions.rights 0
2020/08/19 Finansia Syrus Securities Public Company Limited 433,513 web.label.InsiderTransactions.rights 0
2020/08/19 Probus Oppotunities 41,662 web.label.InsiderTransactions.rights 0
2020/08/19 Đoàn Văn Quang Phó Tổng Giám đốc 10,006 web.label.InsiderTransactions.rights 0
2020/08/19 Nguyễn Công Bình Phó Tổng Giám đốc 51 web.label.InsiderTransactions.rights 0
2020/08/19 Mai Việt Hà Đại diện công bố thông tin 2,599 web.label.InsiderTransactions.rights 0
2020/08/19 Tundra Sustainable Frontier Fund 304,476 web.label.InsiderTransactions.rights 0
2020/08/19 Tundra Vietnam Fund 116,898 web.label.InsiderTransactions.rights 0
2020/08/19 PYN FUND MANAGEMENT LTD 18,454 web.label.InsiderTransactions.rights 0
2020/07/17 Lê Tuấn Thành viên Hội đồng quản trị 1,225,000 MUA 0
2020/06/30 Nguyễn Hoàng Giang Thành viên Hội đồng quản trị 1,225,000 web.label.InsiderTransactions.report 0
2020/05/11 Endurance Capital Vietnam I Ltd 1,140,500 BÁN 0
2020/04/03 Endurance Capital Vietnam I Ltd 108,520 MUA 0
2020/04/01 Probus Oppotunities 1,697,250 BÁN 0
2020/03/26 Probus Oppotunities 95,000 BÁN 0
2020/03/24 Finansia Syrus Securities Public Company Limited 1,000,000 BÁN 0
2020/03/12 Finansia Syrus Securities Public Company Limited 500,000 BÁN 0
2020/03/10 Finansia Syrus Securities Public Company Limited 200,000 BÁN 0
2020/03/02 PYN FUND MANAGEMENT LTD 2,000,000 BÁN 0
2020/01/02 Endurance Capital Vietnam I Ltd 8,390 MUA 0
2019/05/14 Endurance Capital Vietnam I Ltd 140,900 MUA 0
2018/10/30 Finansia Syrus Securities Public Company Limited 391,820 MUA 0
2018/09/25 PYN FUND MANAGEMENT LTD 40,150 MUA 0
2018/07/31 Endurance Capital Vietnam 220,000 BÁN 0
2018/07/31 Endurance Capital Vietnam I Ltd 220,000 MUA 0
2018/06/21 Probus Oppotunities 275,000 BÁN 0
2018/01/25 JOM SILKKITIE INVESTMENT FUND (NON - UCITS) 874,310 MUA 0
2017/11/10 Tundra Sustainable Frontier Fund 913,520 BÁN 0
2017/11/10 Tundra Vietnam Fund 350,730 BÁN 0
2017/11/06 Tundra Sustainable Frontier Fund 270,000 MUA 0
2017/08/17 Finansia Syrus Securities Public Company Limited 178,000 MUA 0
2017/08/16 Endurance Capital Vietnam 43,000 BÁN 0
2017/08/16 Endurance Capital Vietnam 208,000 BÁN 0
2017/08/16 Endurance Capital Vietnam 110,000 MUA 0
2016/12/26 Probus Oppotunities 44,430 MUA 0
2016/11/03 Probus Oppotunities 20,970 MUA 0
2016/09/16 Công ty Cp Toyota Đông Sài Gòn 101,000 BÁN 0
2016/08/03 Công ty Cp Toyota Đông Sài Gòn 99,000 BÁN 0
2016/08/03 Finansia Syrus Securities Public Company Limited 30,000 MUA 0
2016/07/28 Probus Oppotunities 223,940 MUA 0
2016/07/26 Finansia Syrus Securities Public Company Limited 43,430 BÁN 0
2016/06/24 Finansia Syrus Securities Public Company Limited 2,000 MUA 0
2016/06/08 Probus Oppotunities 90,300 MUA 0
2016/06/03 Finansia Syrus Securities Public Company Limited 13,000 BÁN 0
2016/04/07 Finansia Syrus Securities Public Company Limited 48,450 MUA 0
2016/03/25 Endurance Capital Vietnam 190,000 BÁN 0
2016/01/11 Finansia Syrus Securities Public Company Limited 19,010 MUA 0
2015/12/24 Finansia Syrus Securities Public Company Limited 296,020 MUA 0
2015/11/13 Finansia Syrus Securities Public Company Limited 10,000 MUA 0
2015/10/09 Finansia Syrus Securities Public Company Limited 74,000 MUA 0
2014/06/27 JOM SILKKITIE INVESTMENT FUND (NON - UCITS) 250,000 MUA 0
2014/05/20 JOM SILKKITIE INVESTMENT FUND (NON - UCITS) 200,000 MUA 0
2014/03/27 Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI 85,000 BÁN 0
2014/03/26 Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI 371,680 BÁN 0
2014/03/25 Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI 266,000 BÁN 0
2014/02/11 JOM SILKKITIE INVESTMENT FUND (NON - UCITS) 500,000 MUA 0
2014/01/02 JOM SILKKITIE INVESTMENT FUND (NON - UCITS) 527,610 MUA 0
2013/11/27 Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI 263,420 BÁN 0
2013/11/25 Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI 275,900 BÁN 0
2013/04/17 Phan Tuấn Dũng Phó Tổng Giám đốc 88,300 BÁN 0
2013/03/22 Công ty Cp Toyota Đông Sài Gòn 200,000 MUA 0
2012/10/23 Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI 518,560 MUA 0
2012/10/18 Quỹ tầm nhìn SSI 168,390 BÁN 0
2012/09/12 Quỹ tầm nhìn SSI 279,470 BÁN 0
2012/07/09 Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI 754,010 MUA 0
2012/05/30 Quỹ tầm nhìn SSI 1,000,000 BÁN 0
2012/05/25 Quỹ tầm nhìn SSI 475,000 BÁN 0
2012/05/25 Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI 344,700 MUA 0
2012/05/23 Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI 545,530 MUA 0
2012/05/23 Quỹ tầm nhìn SSI 250,000 BÁN 0
2012/05/23 Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI 132,430 BÁN 0
2012/05/22 Quỹ tầm nhìn SSI 436,510 BÁN 0
2012/05/02 Quỹ tầm nhìn SSI 589,890 BÁN 0
2012/05/02 Quỹ tầm nhìn SSI 420,370 MUA 0
2012/05/02 Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI 132,430 BÁN 0
2012/04/09 Quỹ tầm nhìn SSI 161,000 BÁN 0
2012/04/09 Quỹ tầm nhìn SSI 414,370 MUA 0
2012/03/14 Công ty cổ phần Dịch vụ phát triển hạ tầng PBC 267,380 BÁN 0
2012/03/14 Quỹ tầm nhìn SSI 6,000 MUA 0
2012/02/28 Tổng Công ty Bến Thành 7,900 BÁN 0
2012/02/28 Tổng Công ty Bến Thành 120,000 MUA 0
2012/02/24 Quỹ tầm nhìn SSI 465,890 BÁN 0
2012/02/24 Quỹ tầm nhìn SSI 229,870 MUA 0
2012/02/15 Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI 136,220 MUA 0
2011/12/26 Quỹ tầm nhìn SSI 257,220 MUA 0
2011/12/20 Quỹ tầm nhìn SSI 398,060 MUA 0
2011/12/15 Quỹ tầm nhìn SSI 284,820 MUA 0
2011/12/09 Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI 25,000 MUA 0
2011/11/21 Quỹ tầm nhìn SSI 236,860 MUA 0
2011/09/30 Nguyễn Vĩnh Thọ Chủ tịch Hội đồng quản trị 52,910 MUA 0
2011/09/30 Nguyễn Vĩnh Thọ Chủ tịch Hội đồng quản trị 2,910 BÁN 0
2011/09/15 Quỹ tầm nhìn SSI 2,880 BÁN 0
2011/09/15 Quỹ tầm nhìn SSI 88,250 MUA 0
2011/07/15 Nguyễn Vĩnh Thọ Chủ tịch Hội đồng quản trị 250,050 MUA 0
2011/05/26 Tổng Công ty Bến Thành 1,250,000 MUA 0
2011/04/28 Quỹ tầm nhìn SSI 108,800 MUA 0
2011/02/17 Quỹ tầm nhìn SSI 77,050 MUA 0
2010/10/06 Quỹ tầm nhìn SSI 115,580 MUA 0
2010/09/30 Nguyễn Vĩnh Thọ Chủ tịch Hội đồng quản trị 67,300 MUA 0
2010/08/31 Công ty Cổ phần dịch vụ tổng hợp Sài Gòn 20,065 MUA 0
2010/08/25 Nguyễn Phương Loan Thành viên Ban Kiểm soát 2,340 BÁN 0
2010/07/30 Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI 227,630 MUA 0
2010/07/30 Quỹ tầm nhìn SSI 23,800 BÁN 0
2010/07/30 Quỹ tầm nhìn SSI 232,160 MUA 0
2010/07/09 Nguyễn Vĩnh Thọ Chủ tịch Hội đồng quản trị 20,000 MUA 0
2010/07/09 Hoàng Thị Thảo Thành viên Hội đồng quản trị 20,000 BÁN 0
2010/06/23 Tổng Công ty Bến Thành 1,200,000 MUA 0
2010/05/17 Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI 431,870 MUA 0
2010/05/17 Quỹ tầm nhìn SSI 9 BÁN 0
2010/05/17 Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI 375,790 BÁN 0
2010/05/17 Quỹ tầm nhìn SSI 83,000 MUA 0
2010/01/21 Tổng Công ty Bến Thành 145,670 BÁN 0
2010/01/07 Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI 223,900 MUA 0
2010/01/07 Quỹ tầm nhìn SSI 389,000 BÁN 0
2010/01/07 Quỹ tầm nhìn SSI 30,000 MUA 0
2010/01/07 Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI 318,120 BÁN 0
2009/12/11 Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI 180,000 MUA 0
2009/12/11 Quỹ tầm nhìn SSI 372,000 MUA 0
2009/12/11 Quỹ tầm nhìn SSI 108,860 BÁN 0
2009/12/11 Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI 159,000 BÁN 0
2009/11/16 Quỹ tầm nhìn SSI 79,000 MUA 0
2009/11/16 Quỹ tầm nhìn SSI 189,000 BÁN 0
2009/11/16 Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI 219,000 BÁN 0
2009/11/02 Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI 36,970 BÁN 0
2009/11/02 Quỹ tầm nhìn SSI 691,439 MUA 0
2009/11/02 Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI 1,000,000 MUA 0
2009/10/16 Quỹ tầm nhìn SSI 200,000 MUA 0
2009/09/29 VOF Investment Limited 69,750 BÁN 0
2009/09/25 VOF Investment Limited 6,910 MUA 0
2009/09/25 VOF Investment Limited 283,400 BÁN 0
2009/08/21 Công ty Cổ phần dịch vụ tổng hợp Sài Gòn 221,060 BÁN 0
2009/06/22 Bridger Horizon VietNam Parners, L.P 333,330 BÁN 0
2009/06/12 VOF Investment Limited 290,000 BÁN 0
2008/11/28 Công ty Cổ phần dịch vụ tổng hợp Sài Gòn 2,820 MUA 0
2008/11/21 Công ty Cổ phần dịch vụ tổng hợp Sài Gòn 1,497 MUA 0
2008/10/29 Công ty Cổ phần dịch vụ tổng hợp Sài Gòn 1,952 MUA 0
2008/10/15 Công ty Cổ phần dịch vụ tổng hợp Sài Gòn 17,552 MUA 0
2008/09/12 Nguyễn Vĩnh Thọ Chủ tịch Hội đồng quản trị 42,500 MUA 0
2008/06/16 Nguyễn Vĩnh Thọ Chủ tịch Hội đồng quản trị 47,200 MUA 0
2008/06/13 Tổng Công ty Bến Thành 8,200 MUA 0
2007/11/13 Phan Tuấn Dũng Phó Tổng Giám đốc 50,000 BÁN 0
2007/03/30 Công ty Cổ phần dịch vụ tổng hợp Sài Gòn 197,240 MUA 0