Công ty Cổ phần Siêu Thanh (ST8: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

Ngày Giao dịch cổ đông nội bộ Chức vụ Số cổ phần giao dịch Loại Giao dịch Giá
2018/04/13 Phạm Thị Mai Duyên Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 638,405 MUA 0
2018/04/12 Lê Văn Hà Thành viên Hội đồng quản trị 330,270 BÁN 0
2018/03/16 Nguyễn Hữu Nam Thành viên Hội đồng quản trị 257,400 BÁN 0
2018/03/07 Lê Văn Hà Thành viên Hội đồng quản trị 208,727 BÁN 0
2018/03/07 Phạm Thị Mai Duyên Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 2,000,000 MUA 0
2018/02/27 Võ Văn Chính Thành viên Hội đồng quản trị 1,791,273 BÁN 0
2017/12/12 Lê Văn Hà Thành viên Hội đồng quản trị 100,000 MUA 0
2017/12/08 Phạm Thị Mai Duyên Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 72,363 MUA 0
2016/12/21 Lê Văn Hà Thành viên Hội đồng quản trị 30,000 MUA 0
2016/09/19 Lê Văn Hà Thành viên Hội đồng quản trị 32,000 MUA 0
2016/06/16 Công ty Cổ phần Siêu Thanh 61,000 BÁN 0
2016/03/16 Phạm Thị Mai Duyên Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 50,000 BÁN 0
2016/02/05 Lê Văn Hà Thành viên Hội đồng quản trị 200,000 MUA 0
2015/11/20 Võ Văn Chính Thành viên Hội đồng quản trị 60,000 MUA 0
2015/04/23 Võ Văn Chính Thành viên Hội đồng quản trị 1,810 MUA 0
2015/02/09 Phạm Thị Mai Duyên Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 50,000 MUA 0
2015/01/23 Đỗ Quốc Lâm Thành viên Hội đồng quản trị 59,440 BÁN 0
2014/12/10 Đỗ Quốc Lâm Thành viên Hội đồng quản trị 29,850 BÁN 0
2014/11/21 Võ Văn Chính Thành viên Hội đồng quản trị 75,700 MUA 0
2014/08/14 Phạm Thị Mai Duyên Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 50,000 BÁN 0
2014/08/01 Võ Văn Chính Thành viên Hội đồng quản trị 34,300 MUA 0
2014/06/13 Phạm Thị Mai Duyên Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 100,000 BÁN 0
2014/04/18 Yung Cam Meng Chủ tịch Hội đồng quản trị 25,000 BÁN 0
2014/04/18 Phạm Thị Mai Duyên Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 350,000 BÁN 0
2014/03/24 Đỗ Quốc Lâm Thành viên Hội đồng quản trị 62,500 MUA 0
2014/03/24 Nguyễn Đình Nhu Phó Tổng Giám đốc 62,500 MUA 0
2014/03/18 Phạm Thị Mai Duyên Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 150,000 BÁN 0
2014/02/11 Phạm Thị Mai Duyên Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 100,000 BÁN 0
2014/02/11 Đỗ Quốc Lâm Thành viên Hội đồng quản trị 60,000 MUA 0
2014/01/24 Phạm Thị Mai Duyên Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 500,000 BÁN 0
2013/11/21 Nguyễn Đình Nhu Phó Tổng Giám đốc 36,000 MUA 0
2013/11/20 Nguyễn Hồ Thanh Huy Thành viên Hội đồng quản trị 4,000 MUA 0
2013/11/20 Phạm Thị Thanh Hường Trưởng Ban Kiểm soát 4,900 MUA 0
2013/11/18 Hứa Đức Huy Thành viên Hội đồng quản trị 5,800 MUA 0
2013/11/18 Đinh Thị Hồng Vân Phó Tổng Giám đốc 36,000 MUA 0
2013/11/13 Tiêu Quốc Lợi Giám đốc Hệ thống TT 20,000 MUA 0
2013/11/07 Yung Cam Meng Chủ tịch Hội đồng quản trị 251,116 BÁN 0
2013/09/26 Nguyễn Đình Nhu Phó Tổng Giám đốc 120,000 BÁN 0
2012/09/18 Phạm Thị Mai Duyên Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 4,620 MUA 0
2012/08/28 Phạm Thị Mai Duyên Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 2,710 BÁN 0
2012/07/20 Phạm Thị Mai Duyên Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 1,740 BÁN 0
2012/04/16 Phạm Thị Thanh Hường Trưởng Ban Kiểm soát 100 MUA 0
2011/09/21 Phạm Thị Mai Duyên Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 648,217 MUA 0
2010/05/18 Đào Việt Linh Phó Tổng Giám đốc 900 BÁN 0
2010/05/12 Đỗ Quốc Lâm Thành viên Hội đồng quản trị 6,000 BÁN 0
2010/05/11 Nguyễn Đông Phương Kế toán trưởng 2,500 BÁN 0
2010/04/19 Phạm Thị Mai Duyên Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 564,100 BÁN 0
2010/03/02 Nguyễn Đông Phương Kế toán trưởng 3,000 BÁN 0
2009/10/27 Đỗ Quốc Lâm Thành viên Hội đồng quản trị 13,240 BÁN 0
2009/09/10 Đỗ Quốc Lâm Thành viên Hội đồng quản trị 13,000 BÁN 0
2009/06/12 Phạm Thị Mai Duyên Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 488,400 MUA 0
2009/03/16 Phạm Thị Mai Duyên Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 26,810 MUA 0
2008/12/31 Nguyễn Kim Hồng Thảo Trưởng Ban Kiểm soát 3,600 BÁN 0
2008/12/31 Nguyễn Hồ Thanh Huy Thành viên Hội đồng quản trị 500 BÁN 0
2008/12/05 Phạm Khắc Tiến Phó Tổng Giám đốc 2,200 BÁN 0
2008/11/28 Nguyễn Kim Hồng Thảo Trưởng Ban Kiểm soát 1,000 BÁN 0
2008/10/23 Đỗ Quốc Lâm Thành viên Hội đồng quản trị 2,100 MUA 0
2008/09/08 Phạm Thị Mai Duyên Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 44,400 MUA 0
2008/07/03 Công ty Cổ phần Siêu Thanh 61,000 MUA 0