Công ty Cổ phần Cao su Sao vàng (SRC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Ôtô & phụ tùng ôtô

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

Ngày Giao dịch cổ đông nội bộ Chức vụ Số cổ phần giao dịch Loại Giao dịch Giá
2019/06/25 Tập đoàn Hóa chất Việt Nam 4,209,800 BÁN 0
2019/06/05 Nguyễn Quang Hào Phó Tổng Giám đốc 37,460 BÁN 0
2016/11/04 Đào Thị Hoa Thành viên Hội đồng quản trị 0 BÁN 0
2016/10/07 Công ty Cổ phần Cao su Sao vàng 857 MUA 0
2016/08/04 Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Quảng Nam 472,090 BÁN 0
2016/08/03 Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Quảng Nam 643,060 BÁN 0
2016/08/02 Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Quảng Nam 854,020 BÁN 0
2016/08/01 Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Quảng Nam 561,480 BÁN 0
2016/07/29 Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Quảng Nam 456,160 BÁN 0
2016/05/09 Đào Thị Hoa Thành viên Hội đồng quản trị 0 BÁN 0
2016/02/05 Đào Thị Hoa Thành viên Hội đồng quản trị 6,000 BÁN 0
2015/12/04 Nguyễn Thanh Tùng Phó Tổng Giám đốc 32,500 BÁN 0
2015/06/09 Nguyễn Thanh Tùng Phó Tổng Giám đốc 30,000 MUA 0
2015/06/05 Công ty Cổ phần Cao su Sao vàng 762 MUA 10,000
2014/12/30 Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Quảng Nam 22,000 MUA 0
2014/12/25 Phạm Thị Yến Thành viên Ban Kiểm soát 1,000 BÁN 0
2014/12/16 Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Quảng Nam 47,790 MUA 0
2014/12/04 Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Quảng Nam 26,790 MUA 0
2014/12/03 Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Quảng Nam 334,360 MUA 0
2014/11/17 Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Quảng Nam 75,000 MUA 0
2014/11/06 Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Quảng Nam 193,260 MUA 0
2014/11/05 Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Quảng Nam 40,000 MUA 0
2014/10/28 Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Quảng Nam 890,186 MUA 0
2014/10/27 Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Quảng Nam 235,000 MUA 0
2014/10/22 Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Quảng Nam 100,000 MUA 0
2014/10/21 Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Quảng Nam 110,000 MUA 0
2013/05/22 Công ty Cổ phần Cao su Sao vàng 778 MUA 10,000
2011/07/29 Phạm Thị Yến Thành viên Ban Kiểm soát 2,000 MUA 0
2011/07/29 Lê Văn Cường Phó Tổng Giám đốc 11,950 BÁN 0
2010/05/21 Nguyễn Văn Hiệu Trưởng Ban Kiểm soát 2,000 MUA 0
2010/05/05 Nguyễn Thanh Tùng Phó Tổng Giám đốc 2,000 BÁN 0