Công ty Cổ phần S.P.M (SPM: HOSTC) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

Ngày Giao dịch cổ đông nội bộ Chức vụ Số cổ phần giao dịch Loại Giao dịch Giá
2019/05/06 Đào Hữu Khôi Thành viên Hội đồng quản trị 231,435 MUA 0
2017/10/11 Huỳnh Phú Hải Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 400 BÁN 0
2017/07/06 Huỳnh Phú Hải Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 2,000 BÁN 0
2016/06/24 Đào Hữu Hoàng Chủ tịch Hội đồng quản trị 832,290 MUA 0
2016/05/18 Đào Hữu Hoàng Chủ tịch Hội đồng quản trị 0 MUA 0
2013/12/30 Đào Hữu Hoàng Chủ tịch Hội đồng quản trị 1,015,140 MUA 0
2013/12/13 Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương tín 1,015,140 BÁN 0
2013/09/19 Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương tín 1,015,140 MUA 0
2013/09/17 Đào Hữu Hoàng Chủ tịch Hội đồng quản trị 1,015,140 BÁN 0
2012/03/05 Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia 1,041,500 BÁN 0
2012/03/05 Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương tín 1,041,500 MUA 0
2011/07/15 Công ty Cổ phần S.P.M 230,000 MUA 0
2010/12/31 Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương tín 186,630 MUA 0