Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Ngân hàng

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

Ngày Giao dịch cổ đông nội bộ Chức vụ Số cổ phần giao dịch Loại Giao dịch Giá
2019/06/28 Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội 8,157,960 BÁN 0
2017/03/31 Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội 7,588,800 MUA 0
2015/08/05 Công ty cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Sài Gòn - Hà Nội 776,759 BÁN 0
2014/12/25 Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội 5,300,000 BÁN 0
2014/09/25 Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội 2,000,000 BÁN 0
2014/07/24 Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội 200,000 BÁN 0
2014/07/21 Công ty cổ phần Tập đoàn T&T 36,300,000 MUA 0
2014/03/26 Market Vectors ETF Trust - Market Vectors - Vietnam ETF 12,451,000 BÁN 0
2014/03/26 Market Vectors ETF Trust - Market Vectors - Vietnam ETF 14,451,000 BÁN 0
2014/03/07 Market Vectors ETF Trust - Market Vectors - Vietnam ETF 195,200 MUA 0
2013/12/25 Market Vectors ETF Trust - Market Vectors - Vietnam ETF 8,315,100 BÁN 0
2013/09/25 Market Vectors ETF Trust - Market Vectors - Vietnam ETF 35,434,900 MUA 0
2013/03/26 Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội 300,000 MUA 0
2012/07/13 Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội 350,000 MUA 0
2012/05/14 Công ty TNHH Một thành viên Quản lý và Khai thác Tài sản Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội 195,700 BÁN 0
2011/03/08 Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội 600,000 MUA 0
2010/03/05 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội 28,590 MUA 0