Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn (SHA: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

Ngày Giao dịch cổ đông nội bộ Chức vụ Số cổ phần giao dịch Loại Giao dịch Giá
2018/08/28 Công ty TNHH MTV Lê Gia 3,031,840 MUA 0
2018/05/22 Công ty Cổ phần Đầu tư LGC Việt Nam 1,265,600 BÁN 0
2018/05/21 Công ty Cổ phần Tập đoàn SHC 1,766,240 BÁN 0
2018/05/04 Công ty Cổ phần Đầu tư LGC Việt Nam 1,344,000 BÁN 0
2018/05/04 Công ty TNHH MTV Lê Gia 1,100,000 MUA 0
2018/01/30 Công ty Cổ phần Tập đoàn SHC 442,400 BÁN 0
2018/01/29 Công ty Cổ phần Đầu tư LGC Việt Nam 1,317,600 BÁN 0
2018/01/29 Lê Hoàng Hà Chủ tịch Hội đồng quản trị 677,600 MUA 0
2018/01/26 Công ty Cổ phần Đầu tư LGC Việt Nam 640,000 BÁN 0
2018/01/26 Công ty Cổ phần Tập đoàn SHC 640,000 MUA 0
2018/01/25 Công ty Cổ phần Tập đoàn SHC 880,000 BÁN 0
2018/01/25 Công ty Cổ phần Đầu tư LGC Việt Nam 640,000 MUA 0
2018/01/19 Công ty Cổ phần Tập đoàn SHC 240,000 BÁN 0
2017/10/26 Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà 6,048,000 BÁN 0
2017/10/26 Công ty Cổ phần Đầu tư LGC Việt Nam 1,200,000 MUA 0
2017/10/26 Công ty Cổ phần Tập đoàn SHC 1,536,000 MUA 0
2017/10/24 Công ty Cổ phần Tập đoàn SHC 1,000,000 MUA 0
2017/10/23 Công ty Cổ phần Đầu tư LGC Việt Nam 1,005,000 MUA 0
2017/08/24 Công ty cổ phần Gia Anh 77,000 MUA 0
2016/05/31 Lê Hoàng Hà Chủ tịch Hội đồng quản trị 100,000 MUA 0
2015/06/18 Ngô Thị Thanh Lan Phó Tổng Giám đốc 13,000 BÁN 0
2014/11/11 Ngô Thị Thanh Lan Phó Tổng Giám đốc 5,000 MUA 0
2014/09/03 Nguyễn Ngọc Phú Thành viên Ban Kiểm soát 12,000 BÁN 0
2014/02/17 Đặng Minh Quang Thành viên Hội đồng quản trị 8,000 BÁN 0
2014/02/17 Nguyễn Văn Dũng Thành viên Ban Kiểm soát 2,000 BÁN 0
2013/11/06 Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà 1,680,000 BÁN 0
2013/10/25 Ngô Văn Thông Thành viên Ban Kiểm soát 2,000 BÁN 0
2013/10/16 Phạm Hoàng Phong Tổng Giám đốc 10,000 BÁN 0
2013/10/09 Phạm Thị Thanh Hà Trưởng Ban Kiểm soát 4,000 BÁN 0
2013/10/03 Nguyễn Văn Dũng Thành viên Ban Kiểm soát 2,000 BÁN 0