Công ty cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn (SGN: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

Ngày Giao dịch cổ đông nội bộ Chức vụ Số cổ phần giao dịch Loại Giao dịch Giá
2020/03/03 Nguyễn Đình Hùng Chủ tịch Hội đồng quản trị 15,090 MUA 0
2020/01/14 Nguyễn Đình Hùng Chủ tịch Hội đồng quản trị 22,560 MUA 0
2019/12/05 Trần Dương Ngọc Thảo Thành viên Ban Kiểm soát 5,040 BÁN 0
2019/11/26 Công ty cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn 7,000 MUA 0
2019/08/12 Nguyễn Văn Mỹ Phó Tổng Giám đốc 1,400 MUA 0
2019/07/29 Công ty cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn 9,800 MUA 0
2019/07/01 Công ty cổ phần Hàng không VIETJET 1,738,926 MUA 0
2019/07/01 Công ty cổ phần Đầu tư Khai thác Cảng 1,738,926 BÁN 0
2018/05/18 Công ty cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn 1,500 MUA 0
2018/01/23 ANDBANC INVESTMENTS SIF-VIETNAM VALUE AND INCOME PORTFOLIO 18,200 MUA 0
2017/12/21 Công ty cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn 9,600 MUA 0
2017/12/13 ANDBANC INVESTMENTS SIF-VIETNAM VALUE AND INCOME PORTFOLIO 430,480 MUA 0
2017/11/17 Phùng Danh Nguyên Kế toán trưởng 9,000 BÁN 0
2017/10/17 ANDBANC INVESTMENTS SIF-VIETNAM VALUE AND INCOME PORTFOLIO 208,000 MUA 0
2017/10/05 Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI 3,048,000 BÁN 0
2017/09/29 Công ty Cổ phần chứng khoán SSI 2,450,320 MUA 0
2017/08/23 Nguyễn Đình Hùng Chủ tịch Hội đồng quản trị 20,000 MUA 0
2017/07/05 ANDBANC INVESTMENTS SIF-VIETNAM VALUE AND INCOME PORTFOLIO 210,000 MUA 0
2017/06/15 Công ty cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn 2,200 MUA 14,000
2017/02/22 Công ty cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn 8,500 MUA 23,412
2016/11/21 ANDBANC INVESTMENTS SIF-VIETNAM VALUE AND INCOME PORTFOLIO 200,000 MUA 0
2016/11/10 Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI 400,000 BÁN 0
2016/11/07 Tổng công ty cảng hàng không Việt Nam - CTCP 1,319,700 BÁN 0
2016/05/16 Công ty cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn 6,500 MUA 14,000
2016/03/21 Công ty cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn 1,000 MUA 0
2015/12/25 Công ty cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn 2,000 MUA 14,000