Công ty Cổ phần Siam Brothers Việt Nam (SBV: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

Ngày Giao dịch cổ đông nội bộ Chức vụ Số cổ phần giao dịch Loại Giao dịch Giá
2019/04/16 Itthapat Sawatyanon Thành viên Hội đồng quản trị 190,000 MUA 0
2019/04/12 Veerapong Sawatyanon Đại diện công bố thông tin 20,000 MUA 0
2019/01/03 Công ty Cổ phần Siam Brothers Việt Nam 0 MUA 0
2017/05/19 Vietnam Holding LTD 926,860 BÁN 0
2017/05/18 Vietnam Holding LTD 330,000 BÁN 0
2017/05/17 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Quảng cáo và Du lịch Đông Dương 310,801 BÁN 0