Công ty cổ phần Rạng Đông Holding (RDP: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Công nghiệp tổng hợp

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

Ngày Giao dịch cổ đông nội bộ Chức vụ Số cổ phần giao dịch Loại Giao dịch Giá
2020/06/30 Hồ Đức Dũng Thành viên Hội đồng quản trị 1,184 web.label.InsiderTransactions.report 0
2019/11/14 Hồ Đức Dũng Thành viên Hội đồng quản trị 11,844 BÁN 0
2017/08/08 Nguyễn Văn Thường Phó Tổng Giám đốc 4,650 BÁN 0
2017/03/20 Nguyễn Văn Thường Phó Tổng Giám đốc 19,540 BÁN 0
2017/02/28 Nguyễn Đắc Hải Phó Tổng Giám đốc 0 BÁN 0
2015/07/07 Hồ Đức Lam Chủ tịch Hội đồng quản trị 5,774,625 MUA 0
2015/06/23 Hồ Phi Hải Thành viên Hội đồng quản trị 563,259 MUA 0
2015/05/19 Hồ Phi Hải Thành viên Hội đồng quản trị 150,000 MUA 0
2014/12/02 Nguyễn Văn Thường Phó Tổng Giám đốc 15,110 BÁN 0
2014/08/28 Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) 6,233,682 BÁN 0
2013/07/26 Hồ Đức Lam Chủ tịch Hội đồng quản trị 470,000 MUA 0
2012/09/14 Hồ Đức Lam Chủ tịch Hội đồng quản trị 2,229,179 MUA 0
2011/09/27 Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội 758,280 BÁN 0
2011/07/22 Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội 9,073 BÁN 0
2011/07/22 Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội 2,630 MUA 0
2011/06/02 Nguyễn Đắc Hải Phó Tổng Giám đốc 1,030 BÁN 0
2010/12/31 Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội 50,000 MUA 0
2010/10/27 Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội 714,720 MUA 0
2010/03/24 Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt 650,000 BÁN 0
2009/11/02 Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt 200,000 BÁN 0
2009/11/02 Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt 820,000 MUA 0
2009/10/22 Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) 816,990 BÁN 0