Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình (QBS: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

Ngày Giao dịch cổ đông nội bộ Chức vụ Số cổ phần giao dịch Loại Giao dịch Giá
2017/11/13 Nguyễn Thanh Bình Phó Tổng Giám đốc 5,000,000 BÁN 0
2016/09/09 Đặng Thị Phương Thảo Trưởng Ban Kiểm soát 0 MUA 0
2016/09/09 Phạm Sỹ Thạc Thành viên Hội đồng quản trị 220,180 MUA 0
2016/08/18 Nguyễn Mạnh Tuấn Thành viên Hội đồng quản trị 500,000 MUA 0
2016/08/16 Nguyễn Thị Quỳnh Trang Thành viên Ban Kiểm soát 300,000 MUA 0
2015/10/22 Nguyễn Thị Thanh Hương Chủ tịch Hội đồng quản trị 425,290 MUA 0
2015/09/15 Nguyễn Thanh Bình Phó Tổng Giám đốc 1,000,000 MUA 0
2015/08/05 Nguyễn Thanh Bình Phó Tổng Giám đốc 800,000 MUA 0
2015/02/03 Nguyễn Thị Thanh Hương Chủ tịch Hội đồng quản trị 1,000,000 MUA 0
2014/11/26 Công ty Cổ phần Chứng khoán IB 888,250 BÁN 0
2014/11/25 Công ty Cổ phần Chứng khoán IB 525,860 BÁN 0
2014/11/24 Công ty Cổ phần Chứng khoán IB 206,200 BÁN 0
2014/11/21 Công ty Cổ phần Chứng khoán IB 271,630 BÁN 0
2014/11/20 Công ty Cổ phần Chứng khoán IB 294,250 BÁN 0