Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương (PTT: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

Ngày Giao dịch cổ đông nội bộ Chức vụ Số cổ phần giao dịch Loại Giao dịch Giá
2017/12/18 Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVcomBank) 1,000,000 BÁN 0
2016/11/08 Quỹ đầu tư cơ hội PVI 1,000,200 BÁN 0
2016/09/30 Công ty cổ phần quản lý Quỹ PVI 1,000,200 BÁN 0
2016/09/30 Quỹ đầu tư cơ hội PVI 1,000,200 MUA 0
2016/07/19 Tổng Công ty Cổ phần Vận tải dầu khí 1,000,000 MUA 0
2016/07/19 Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam 1,000,000 BÁN 0