Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng và Bất động sản Thái Bình Dương (PPI: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

Ngày Giao dịch cổ đông nội bộ Chức vụ Số cổ phần giao dịch Loại Giao dịch Giá
2019/08/20 Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức 0 BÁN 0
2017/08/24 Phạm Đức Tấn Đại diện công bố thông tin 500,000 BÁN 0
2017/07/26 Phạm Đức Tấn Đại diện công bố thông tin 1,000,000 BÁN 0
2017/07/07 Phạm Đức Tấn Đại diện công bố thông tin 2,947,700 BÁN 0
2016/11/01 Đặng Xuân Hùng Phó Tổng Giám đốc 100,000 MUA 0
2016/11/01 Tô Thị Thúy Hà Kế toán trưởng 100,000 MUA 0
2016/10/19 Phạm Đức Tấn Đại diện công bố thông tin 700,000 MUA 0
2016/09/12 Phạm Đức Tấn Đại diện công bố thông tin 303,600 MUA 0
2016/08/05 Bùi Mạnh Hùng Thành viên Ban Kiểm soát 51,000 BÁN 0
2016/07/29 Phạm Đức Tấn Đại diện công bố thông tin 0 MUA 0
2015/10/19 Công ty Quản lý Quỹ Thăng Long 3,000,000 BÁN 0
2015/10/13 Công ty Quản lý Quỹ Thăng Long 500,000 MUA 0
2015/10/12 Công ty Quản lý Quỹ Thăng Long 1,500,000 BÁN 0
2015/10/09 Công ty Quản lý Quỹ Thăng Long 2,000,000 BÁN 0
2015/08/31 Công ty Quản lý Quỹ Thăng Long 7,000,000 MUA 0
2015/08/06 CTCP Hoàn Lộc Việt 670,000 BÁN 0
2015/08/05 CTCP Hoàn Lộc Việt 330,000 BÁN 0
2015/06/15 Bùi Mạnh Hùng Thành viên Ban Kiểm soát 43,560 MUA 0
2015/02/12 Tô Thị Thúy Hà Kế toán trưởng 65,150 BÁN 0
2014/11/20 Phạm Đức Trung Phó Tổng Giám đốc 83,130 BÁN 0
2014/11/18 Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức 2,119,680 BÁN 0
2014/10/17 Nguyễn Ngọc Hân Phó Tổng Giám đốc 16,120 BÁN 0
2014/08/27 Phạm Đức Tấn Đại diện công bố thông tin 2,000,000 BÁN 0
2014/03/06 Đặng Văn Phúc Phó Tổng Giám đốc 90,180 BÁN 0
2012/08/27 Đặng Văn Phúc Phó Tổng Giám đốc 67,180 BÁN 0
2012/07/17 Phạm Đức Trung Phó Tổng Giám đốc 50,000 MUA 0
2012/07/17 Đặng Văn Phúc Phó Tổng Giám đốc 4,000 MUA 0
2012/06/20 Đặng Xuân Hùng Phó Tổng Giám đốc 24,690 BÁN 0
2012/06/15 Công ty Tài chính TNHH MTV Cao su 549,810 BÁN 0
2012/06/12 Công ty Tài chính TNHH MTV Cao su 289,600 BÁN 0
2012/05/31 Đặng Xuân Hùng Phó Tổng Giám đốc 42,220 BÁN 0
2012/04/23 Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Việt 12,500 BÁN 0
2012/03/20 Công ty cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Thành Việt 850,000 BÁN 0
2012/03/16 Phạm Đức Tấn Đại diện công bố thông tin 240,000 MUA 0
2011/08/11 Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Việt 12,500 MUA 0
2011/04/28 Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Việt 70,640 BÁN 0
2011/03/30 Phạm Đức Tấn Đại diện công bố thông tin 200,000 MUA 0
2011/03/10 Phạm Đức Tấn Đại diện công bố thông tin 100,000 MUA 0
2011/02/28 Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Việt 1,790 MUA 0
2011/01/19 Nguyễn Vũ Bảo Hoàng Thành viên Hội đồng quản trị 29,400 BÁN 0
2011/01/17 Công ty Tài chính TNHH MTV Cao su Việt Nam 547,852 MUA 0
2010/12/09 Công ty Tài chính TNHH MTV Cao su Việt Nam 206,000 MUA 0
2010/12/09 Phạm Đức Tấn Đại diện công bố thông tin 20,000 MUA 0
2010/11/29 Công ty Tài chính TNHH MTV Cao su Việt Nam 116,000 MUA 0
2010/11/25 Công ty Tài chính TNHH MTV Cao su Việt Nam 184,890 MUA 0
2010/11/19 Phạm Đức Tấn Đại diện công bố thông tin 50,000 MUA 0
2010/11/19 Công ty cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Thành Việt 850,000 MUA 0
2010/11/04 Phạm Đức Tấn Đại diện công bố thông tin 130,000 MUA 0
2010/05/17 Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Việt 193,000 BÁN 0
2010/05/04 Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Việt 300,000 BÁN 0
2010/04/19 Công ty Cổ phần chứng khoán SSI 50,000 BÁN 0