Công ty cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê (PLP: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

Ngày Giao dịch cổ đông nội bộ Chức vụ Số cổ phần giao dịch Loại Giao dịch Giá
2020/08/13 Phạm Xuân Trí Đại diện công bố thông tin 0 web.label.InsiderTransactions.rights 0
2020/08/13 Đặng Tiến Thành Thành viên Hội đồng quản trị 0 web.label.InsiderTransactions.rights 0
2020/08/13 Mai Thanh Phương Chủ tịch Hội đồng quản trị 3,690,000 web.label.InsiderTransactions.rights 0
2020/08/13 Dương Quang Thắng Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 0 web.label.InsiderTransactions.rights 0
2020/08/13 Trần Hải Yến Phó Tổng Giám đốc 66,660 web.label.InsiderTransactions.rights 0
2020/08/13 Công ty cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê 153 MUA 0
2020/08/13 Cao Văn Thái Phó Tổng Giám đốc 6,000 web.label.InsiderTransactions.rights 0
2020/08/13 Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội 903,540 web.label.InsiderTransactions.rights 0
2020/08/13 PYN FUND MANAGEMENT LTD 680,526 web.label.InsiderTransactions.rights 0
2020/08/04 Phạm Xuân Trí Đại diện công bố thông tin 1,001,380 BÁN 0
2020/06/30 PYN FUND MANAGEMENT LTD 374,780 BÁN 0
2020/06/26 PYN FUND MANAGEMENT LTD 422,480 BÁN 0
2019/09/10 PYN FUND MANAGEMENT LTD 69,200 MUA 0
2019/06/25 Dương Quang Thắng Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 1,650,000 BÁN 0
2019/06/20 Đặng Tiến Thành Thành viên Hội đồng quản trị 2,100,000 BÁN 0
2017/10/12 PYN FUND MANAGEMENT LTD 500,000 MUA 0
2017/10/09 PYN FUND MANAGEMENT LTD 61,400 MUA 0
2017/09/08 Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội 700,000 MUA 0
2017/08/31 PYN FUND MANAGEMENT LTD 1,000,000 MUA 0