Công ty Cổ phần PIV (PIV: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ tài chính

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

Ngày Giao dịch cổ đông nội bộ Chức vụ Số cổ phần giao dịch Loại Giao dịch Giá
2020/06/30 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 110,250 web.label.InsiderTransactions.report 0
2020/06/30 CTCP Bất động sản xây lắp dầu khí VIệt Nam (PVC Land) 55,125 web.label.InsiderTransactions.report 0
2020/06/30 Công ty CP Địa ốc Điện lực Dầu khí Gia Định 110,250 web.label.InsiderTransactions.report 0
2020/06/12 America LLC 53,700 BÁN 0
2020/05/15 America LLC 292,500 BÁN 0
2020/04/03 America LLC 61,800 BÁN 0
2019/06/28 America LLC 124,800 BÁN 0
2019/03/29 America LLC 145,900 MUA 0
2019/03/22 America LLC 75,200 BÁN 0
2018/11/09 America LLC 52,300 MUA 0
2018/10/25 America LLC 85,800 MUA 0
2018/09/21 America LLC 10,100 MUA 0
2018/08/24 America LLC 470,000 MUA 0
2018/07/03 Hoàng Thị Hoài Đại diện công bố thông tin 477,000 MUA 0
2018/06/01 Hoàng Thị Hoài Đại diện công bố thông tin 846,500 MUA 0
2017/02/10 Hoàng Thị Hoài Đại diện công bố thông tin 300,000 MUA 0
2017/02/10 Nguyễn Thu Huyền Thành viên Hội đồng quản trị 200,000 MUA 0
2017/02/10 Nguyễn Trọng Đức Thành viên Hội đồng quản trị 200,000 MUA 0
2017/01/12 Vũ Văn Cương Thành viên Hội đồng quản trị 0 BÁN 0
2016/12/21 Nguyễn Trọng Đức Thành viên Hội đồng quản trị 525,000 BÁN 0
2016/12/19 Hoàng Thị Hoài Đại diện công bố thông tin 1,470,000 BÁN 0
2016/12/15 Nguyễn Thu Huyền Thành viên Hội đồng quản trị 630,000 BÁN 0
2016/03/28 Nguyễn Thu Huyền Thành viên Hội đồng quản trị 600,000 MUA 0
2016/03/28 Hoàng Thị Hoài Đại diện công bố thông tin 1,400,000 MUA 0
2016/03/28 Vũ Văn Cương Thành viên Hội đồng quản trị 500,000 MUA 0
2016/03/28 Nguyễn Trọng Đức Thành viên Hội đồng quản trị 500,000 MUA 0
2016/03/28 Lê Tuấn Anh Thành viên Hội đồng quản trị 500,000 MUA 0
2014/05/20 Đỗ Thị Thanh Nga Phó Tổng Giám đốc 80,000 BÁN 0
2014/05/08 Nguyễn Vũ Trọng Minh Chủ tịch Hội đồng quản trị 290,000 BÁN 0
2013/12/11 Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản An Bình 100,000 BÁN 0
2013/12/10 Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản An Bình 100,000 BÁN 0
2013/06/24 Nguyễn Vũ Trọng Minh Chủ tịch Hội đồng quản trị 90,000 MUA 0
2013/06/24 Công ty CP Địa ốc Điện lực Dầu khí Gia Định 100,000 BÁN 0
2013/06/14 Nguyễn Vũ Trọng Minh Chủ tịch Hội đồng quản trị 100,000 MUA 0
2013/05/22 Công ty CP Địa ốc Điện lực Dầu khí Gia Định 0 BÁN 0
2013/05/14 Nguyễn Vũ Trọng Minh Chủ tịch Hội đồng quản trị 100,000 MUA 0