Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa (PHR: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

Ngày Giao dịch cổ đông nội bộ Chức vụ Số cổ phần giao dịch Loại Giao dịch Giá
2020/07/31 Vietnam Investment Property Holdings Ltd 185,000 MUA 0
2020/07/31 VOF Investment Limited 15,000 MUA 0
2020/07/30 Nguyễn Văn Tược Phó Tổng Giám đốc 18,500 MUA 0
2020/07/27 Vietnam Investment Property Holdings Ltd 200,000 MUA 0
2020/04/23 Windstar Resources Limited 50,000 MUA 0
2020/04/08 VOF Investment Limited 50,000 MUA 0
2020/04/08 Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital 60,000 MUA 0
2020/03/13 Huỳnh Kim Nhựt Phó Tổng Giám đốc 25,700 MUA 0
2020/03/13 Nguyễn Văn Tược Phó Tổng Giám đốc 50,100 MUA 0
2020/02/03 Huỳnh Kim Nhựt Phó Tổng Giám đốc 23,000 MUA 0
2020/02/03 Nguyễn Văn Tược Phó Tổng Giám đốc 48,900 MUA 0
2020/01/20 Nguyễn Thị Lam Hồng Thành viên Hội đồng quản trị 477,220 BÁN 0
2019/10/30 Nguyễn Thị Lam Hồng Thành viên Hội đồng quản trị 341,110 BÁN 0
2019/10/30 Nguyễn Thị Lam Hồng Thành viên Hội đồng quản trị 333,610 MUA 0
2019/10/22 Nguyễn Thành Đức Thành viên Ban Kiểm soát 300 MUA 0
2019/08/23 Nguyễn Văn Tược Phó Tổng Giám đốc 44,640 MUA 0
2019/04/02 Nguyễn Văn Tược Phó Tổng Giám đốc 33,800 MUA 0
2019/02/20 Võ Thanh Tùng Phó Tổng Giám đốc 5,000 MUA 0
2019/02/14 Dương Văn Khen Đại diện công bố thông tin 41,460 BÁN 0
2018/12/21 Võ Thanh Tùng Phó Tổng Giám đốc 20,000 BÁN 0
2018/10/11 Dương Văn Khen Đại diện công bố thông tin 120,000 BÁN 0
2018/07/25 Dương Văn Khen Đại diện công bố thông tin 50,000 MUA 0
2018/06/08 Dương Văn Khen Đại diện công bố thông tin 47,000 MUA 0
2018/05/18 Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa 2,809,953 BÁN 42,018
2018/05/11 Nguyễn Thành Đức Thành viên Ban Kiểm soát 83,370 BÁN 0
2018/04/27 Nguyễn Thành Đức Thành viên Ban Kiểm soát 34,970 MUA 0
2018/04/13 Dương Văn Khen Đại diện công bố thông tin 17,000 MUA 0
2018/01/08 Trương Văn Quanh Phó Tổng Giám đốc 9,900 BÁN 0
2017/07/28 Nguyễn Văn Tược Phó Tổng Giám đốc 8,000 MUA 0
2017/06/23 Nguyễn Văn Tược Phó Tổng Giám đốc 7,100 MUA 0
2017/06/19 Trương Văn Quanh Phó Tổng Giám đốc 7,000 MUA 0
2016/04/15 Asia Value Investment Ltd 4,460 BÁN 0
2016/03/14 Asia Value Investment Ltd 24,760 MUA 0
2015/12/11 Halley Sicav - Halley Asian Prosperity 2,000,000 BÁN 0
2015/07/14 Vietnam Infrastructure Holding Ltd 1,558,260 BÁN 0
2013/12/25 Halley Sicav - Halley Asian Prosperity 2,600 MUA 0
2013/11/25 Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam 237,310 BÁN 0
2013/05/22 Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam 0 BÁN 0
2013/03/22 Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam 319,460 BÁN 0
2013/03/20 Asia Value Investment Ltd 1,000,000 MUA 0
2013/01/11 Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam 300,000 BÁN 0
2012/09/06 Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa 485,000 MUA 0
2012/07/06 Lê Phi Hùng Thành viên Hội đồng quản trị 63,080 MUA 0
2011/08/19 Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa 1,000,000 MUA 0
2010/12/03 Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa 152,970 MUA 0
2010/01/29 Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa 200,000 MUA 0
2009/12/04 Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa 500,000 MUA 0
2009/10/28 Hồ Mộng Vân Trưởng Ban Kiểm soát 1,140 MUA 0
2009/10/28 Dương Văn Khen Đại diện công bố thông tin 3,000 MUA 0