Công ty Cổ phần Pin Ắc quy miền Nam (PAC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

Ngày Giao dịch cổ đông nội bộ Chức vụ Số cổ phần giao dịch Loại Giao dịch Giá
2019/07/25 Công đoàn CTCP Pin Ắc quy miền Nam 64,190 MUA 0
2019/06/19 Công đoàn CTCP Pin Ắc quy miền Nam 207,010 MUA 0
2019/06/05 Công đoàn CTCP Pin Ắc quy miền Nam 31,580 MUA 0
2019/04/26 Công đoàn CTCP Pin Ắc quy miền Nam 80 MUA 0
2019/03/21 Công đoàn CTCP Pin Ắc quy miền Nam 19,030 MUA 0
2019/02/15 Công đoàn CTCP Pin Ắc quy miền Nam 64,890 MUA 0
2019/01/11 Công đoàn CTCP Pin Ắc quy miền Nam 7,420 MUA 0
2018/12/07 Công đoàn CTCP Pin Ắc quy miền Nam 1,470 MUA 0
2018/11/02 Công đoàn CTCP Pin Ắc quy miền Nam 8,090 MUA 0
2017/12/05 Vietnam Holding LTD 120,000 BÁN 0
2017/08/18 Trần Thanh Văn Thành viên Hội đồng quản trị 17,490 BÁN 0
2017/07/13 Trần Thanh Văn Thành viên Hội đồng quản trị 28,470 BÁN 0
2017/06/26 Vietnam Holding LTD 100,000 MUA 0
2017/06/21 KIM Vietnam Growth Equity Fund 70,000 MUA 0
2017/06/08 Trần Thanh Văn Thành viên Hội đồng quản trị 40,000 BÁN 0
2017/03/22 Ngô Đình Luyện Đại diện công bố thông tin 20,000 BÁN 0
2016/11/11 Phạm Kiều Diễm Thành viên Hội đồng quản trị 0 BÁN 0
2016/09/28 Sarus Indochina Select 2,500,000 BÁN 0
2016/09/28 Deutsche Bank AG, London Branch 3,250 BÁN 0
2016/09/28 The Furukawa Battery Co., Ltd. 4,899,708 MUA 0
2016/09/28 Greystanes Limited 497,379 BÁN 0
2016/09/28 Quỹ đầu tư Beira Limited 1,752,329 BÁN 0
2016/09/21 Sarus Indochina Select 460,729 MUA 0
2016/09/05 Sarus Indochina Select 2,334,238 MUA 0
2016/08/17 Ngô Đình Luyện Đại diện công bố thông tin 0 BÁN 0
2016/08/15 Tạ Duy Linh Thành viên Ban Kiểm soát 0 BÁN 0
2016/08/12 Trần Thanh Văn Thành viên Hội đồng quản trị 0 BÁN 0
2016/07/28 Quỹ đầu tư Beira Limited 807,193 MUA 0
2016/07/28 Greystanes Limited 165,793 MUA 0
2016/07/28 Deutsche Bank AG, Hong Kong Branch 17,452 MUA 0
2016/07/12 Ngô Đình Luyện Đại diện công bố thông tin 10,000 BÁN 0
2016/06/24 Quỹ đầu tư Beira Limited 300,000 BÁN 0
2016/06/22 Quỹ đầu tư Beira Limited 150,000 BÁN 0
2016/06/22 Deutsche Bank AG, Hong Kong Branch 12,980 BÁN 0
2016/06/22 Epsom Limited 994,110 BÁN 0
2016/06/22 Quỹ đầu tư Beira Limited 855,270 MUA 0
2016/05/20 Công ty Cổ phần Pin Ắc quy miền Nam 362,812 BÁN 41,022
2015/03/13 KITMC WORLDWIDE VIETNAM RSP BALANCED FUND 50,000 BÁN 0
2015/03/05 KITMC WORLDWIDE VIETNAM RSP BALANCED FUND 100,000 MUA 0
2015/02/12 Vũ Nhất Tâm Thành viên Ban Kiểm soát 5,930 MUA 0
2014/12/12 Ngô Đình Luyện Đại diện công bố thông tin 4,000 BÁN 0
2014/11/18 Quỹ đầu tư Beira Limited 994,110 MUA 0
2014/09/17 Quỹ đầu tư Beira Limited 400,000 MUA 0
2013/08/12 FTIF – Templeton Frontier Markets Fund 84,230 BÁN 0
2013/08/06 Korean Investment Management Co., Ltd 2,316,336 MUA 0
2013/07/31 FTIF – Templeton Frontier Markets Fund 22,960 BÁN 0
2013/03/08 Công ty Cổ phần Pin Ắc quy miền Nam 1,300 MUA 0
2013/02/08 FTIF – Templeton Frontier Markets Fund 0 BÁN 0
2012/12/25 Vietnam Holding LTD 100,000 BÁN 0
2011/06/01 FTIF – Templeton Frontier Markets Fund 276,800 MUA 0
2011/05/17 FTIF – Templeton Frontier Markets Fund 229,590 MUA 0
2011/03/24 FTIF – Templeton Frontier Markets Fund 237,670 MUA 0
2011/02/17 FTIF – Templeton Frontier Markets Fund 236,520 MUA 0
2011/01/25 Vietnam Holding LTD 102,620 MUA 0
2011/01/10 FTIF – Templeton Frontier Markets Fund 19,880 MUA 0
2010/12/27 FTIF – Templeton Frontier Markets Fund 323,530 MUA 0
2010/10/05 FTIF – Templeton Frontier Markets Fund 27,000 MUA 0
2010/09/15 Mai Văn Hùng Thành viên Hội đồng quản trị 4,000 BÁN 0
2010/05/21 Ngô Đình Luyện Đại diện công bố thông tin 10,000 BÁN 0
2009/12/18 Lê Hữu Nghị Thành viên Hội đồng quản trị 5,000 BÁN 0
2009/12/08 Công ty Cổ phần Pin Ắc quy miền Nam 2,602 MUA 0
2009/12/04 Công ty Cổ phần Pin Ắc quy miền Nam 119,300 BÁN 10,000
2009/11/30 Tạ Duy Linh Thành viên Ban Kiểm soát 500 BÁN 0
2009/10/30 Phạm Kiều Diễm Thành viên Hội đồng quản trị 2,530 BÁN 0
2009/10/16 Red River Holding 31,160 MUA 0
2009/10/16 Red River Holding 330,270 BÁN 0
2009/09/25 Vietnam Holding LTD 113,110 BÁN 0
2009/09/25 Vietnam Holding LTD 68,000 MUA 0
2009/08/25 Tạ Duy Linh Thành viên Ban Kiểm soát 4,000 BÁN 0
2009/08/05 Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam 10,000 MUA 0
2009/08/05 Quỹ đầu tư cân bằng Prudential 62,310 BÁN 0
2009/08/05 Quỹ đầu tư cân bằng Prudential 10,000 MUA 0
2009/08/05 Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam 154,100 BÁN 0
2009/06/10 Công ty Cổ phần Pin Ắc quy miền Nam 175,430 MUA 0
2009/03/27 Red River Holding 35,450 MUA 0
2008/09/30 Công ty Cổ phần Pin Ắc quy miền Nam 2,780 MUA 0
2008/09/30 Phạm Kiều Diễm Thành viên Hội đồng quản trị 2,000 BÁN 0
2008/09/16 Công ty Cổ phần Pin Ắc quy miền Nam 300,000 MUA 0
2008/09/08 Vietnam Holding LTD 19,000 MUA 0
2008/01/02 Vũ Nhất Tâm Thành viên Ban Kiểm soát 2,500 MUA 0
2007/11/28 Lê Hữu Nghị Thành viên Hội đồng quản trị 2,000 BÁN 0