Công ty Cổ phần Giống cây trồng Trung Ương (NSC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

Ngày Giao dịch cổ đông nội bộ Chức vụ Số cổ phần giao dịch Loại Giao dịch Giá
2018/06/13 Công ty Cổ phần Giống cây trồng Trung Ương 1,000 MUA 0
2018/05/09 Đỗ Bá Vọng Phó Tổng Giám đốc 4,860 BÁN 0
2018/04/18 CÔNG TY CỔ PHẦN PAN FARM 771,104 MUA 0
2018/03/19 Công ty cổ phần đầu tư Đường Mặt Trời 771,104 BÁN 0
2018/03/09 Công ty cổ phần đầu tư Đường Mặt Trời 600,000 MUA 0
2017/10/05 Đỗ Tiến Sỹ Thành viên Ban Kiểm soát 2,070 BÁN 0
2017/05/18 Nguyễn Hải Thọ Phó Tổng Giám đốc 3,000 BÁN 0
2016/12/30 Greystanes Limited 600,000 BÁN 0
2016/10/12 Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN 11,471,250 BÁN 0
2016/10/12 CÔNG TY CỔ PHẦN PAN FARM 11,471,250 MUA 0
2016/07/18 Đỗ Bá Vọng Phó Tổng Giám đốc 15,000 BÁN 0
2016/07/15 Nguyễn Hải Thọ Phó Tổng Giám đốc 6,000 BÁN 0
2016/07/01 Công ty Cổ phần Giống cây trồng Trung Ương 4,850 MUA 10,000
2016/02/19 Mathews Emerging Asia Fund 319,300 MUA 0
2015/12/31 Công ty Cổ phần Giống cây trồng Trung Ương 6,622 MUA 0
2015/12/16 Đỗ Tiến Sỹ Thành viên Ban Kiểm soát 10,000 BÁN 0
2015/12/15 Trần Kim Liên Chủ tịch Hội đồng quản trị 20,000 BÁN 0
2015/12/15 Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI 1,434,370 BÁN 0
2015/11/12 Phan Thế Tý Kế toán trưởng 3,000 BÁN 0
2015/08/31 Đỗ Bá Vọng Phó Tổng Giám đốc 20,000 BÁN 0
2015/08/31 Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN 764,750 MUA 0
2015/08/28 Trần Kim Liên Chủ tịch Hội đồng quản trị 6,000 BÁN 0
2015/08/20 Đỗ Tiến Sỹ Thành viên Ban Kiểm soát 20,000 BÁN 0
2015/06/17 Phạm Ngọc Lý Phó Tổng Giám đốc 19,000 BÁN 0
2015/05/12 Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI 1,434,370 MUA 0
2015/05/05 Vietnam Holding LTD 1,240,515 BÁN 0
2015/02/10 Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN 182,998 MUA 0
2014/12/05 Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN 268,582 MUA 0
2014/08/29 Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN 260,700 MUA 0
2014/08/21 Nguyễn Hải Thọ Phó Tổng Giám đốc 6,000 BÁN 0
2014/08/06 Quỹ đầu tư thành viên SSI 417,000 BÁN 0
2014/08/05 Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN 260,700 MUA 0
2014/07/25 Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI 2,424,258 BÁN 0
2014/07/09 Vietnam Holding LTD 478,505 MUA 0
2014/07/01 Vietnam Holding LTD 195,000 BÁN 0
2014/06/20 Công ty cổ phần đầu tư Đường Mặt Trời 543,303 MUA 0
2014/06/20 Công ty cổ phần đầu tư Đường Mặt Trời 921,760 BÁN 0
2014/06/17 Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI 1,077,448 MUA 0
2014/06/16 Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN 1,034,320 MUA 0
2014/06/06 Nguyễn Thị Trà My Thành viên Hội đồng quản trị 4,000 MUA 0
2014/05/30 Nguyễn Khánh Quỳnh Thành viên Hội đồng quản trị 4,000 MUA 0
2014/05/30 Lê Thị Lệ Hằng Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 4,000 MUA 0
2014/05/30 Nguyễn Khắc Hải Thành viên Hội đồng quản trị 4,000 MUA 0
2014/05/26 Công ty Cổ phần Giống cây trồng Trung Ương 10,227 BÁN 10,000
2014/05/26 Trần Đình Long Thành viên Hội đồng quản trị 4,000 MUA 0
2014/05/19 Công ty cổ phần đầu tư Đường Mặt Trời 345,070 MUA 0
2014/04/23 Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN 1,940,000 MUA 0
2014/04/23 Công ty Cổ phần chứng khoán SSI 402,020 BÁN 0
2014/04/18 Công ty Cổ phần chứng khoán SSI 426,250 MUA 0
2014/04/18 Công ty cổ phần đầu tư Đường Mặt Trời 427,400 BÁN 0
2014/04/14 Công ty cổ phần đầu tư Đường Mặt Trời 659,000 BÁN 0
2014/04/14 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre 904,500 BÁN 0
2014/04/08 Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) 1,105,416 BÁN 0
2014/04/08 Công ty cổ phần đầu tư Đường Mặt Trời 1,105,416 MUA 0
2014/01/22 Công ty Cổ phần Giống cây trồng Trung Ương 10,227 MUA 10,000
2013/12/26 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre 413,000 MUA 0
2013/12/09 Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN 13,110 MUA 0
2013/11/22 Công ty TNHH Nguyễn Duy Hưng Việt Nam 491,500 BÁN 0
2013/11/15 Nguyễn Hải Thọ Phó Tổng Giám đốc 10,000 BÁN 0
2013/11/13 Công ty TNHH Nguyễn Duy Hưng Việt Nam 93,410 MUA 0
2013/11/11 Phạm Ngọc Lý Phó Tổng Giám đốc 25,000 BÁN 0
2013/06/28 Công ty TNHH Nguyễn Duy Hưng Việt Nam 99,030 MUA 0
2013/06/28 Công ty TNHH Nguyễn Duy Hưng Việt Nam 1,100 BÁN 0
2013/05/09 Phạm Ngọc Lý Phó Tổng Giám đốc 0 BÁN 0
2013/05/02 Đỗ Bá Vọng Phó Tổng Giám đốc 25,000 BÁN 0
2013/04/26 Công ty TNHH Nguyễn Duy Hưng Việt Nam 126,570 MUA 0
2013/04/18 Đỗ Tiến Sỹ Thành viên Ban Kiểm soát 29,000 BÁN 0
2013/04/04 Công ty cổ phần Đầu tư bất động sản SSI 74,700 MUA 0
2013/04/04 Công ty TNHH Nguyễn Duy Hưng Việt Nam 89,950 MUA 0
2013/04/03 Công ty cổ phần Đầu tư bất động sản SSI 497,900 BÁN 0
2013/03/20 Nguyễn Hải Thọ Phó Tổng Giám đốc 5,000 BÁN 0
2013/03/07 Công ty TNHH Nguyễn Duy Hưng Việt Nam 66,910 MUA 0
2013/02/27 Quỹ đầu tư thành viên SSI 20,000 MUA 0
2012/09/14 Công ty cổ phần Đầu tư bất động sản SSI 110,380 MUA 0
2012/09/07 Quỹ tầm nhìn SSI 441,380 BÁN 0
2012/08/10 Quỹ tầm nhìn SSI 184,240 BÁN 0
2012/07/10 Công ty Cổ phần phát triển và Đầu tư nhiệt đới 777,000 BÁN 0
2012/07/10 Công ty cổ phần Đầu tư bất động sản SSI 782,500 MUA 0
2012/06/18 Công ty Cổ phần phát triển và Đầu tư nhiệt đới 19,490 MUA 0
2012/06/18 Công ty Cổ phần phát triển và Đầu tư nhiệt đới 76,460 BÁN 0
2012/04/03 Quỹ tầm nhìn SSI 32,880 BÁN 0
2012/04/03 Quỹ tầm nhìn SSI 1,000 MUA 0
2012/02/15 Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI 26,600 MUA 0
2012/01/20 Quỹ tầm nhìn SSI 50,400 MUA 0
2011/11/16 Quỹ tầm nhìn SSI 15,910 MUA 0
2011/11/16 Quỹ tầm nhìn SSI 11,000 BÁN 0
2011/09/09 Quỹ tầm nhìn SSI 216,060 BÁN 0
2011/09/09 Quỹ tầm nhìn SSI 41,190 MUA 0
2011/08/04 Quỹ tầm nhìn SSI 134,000 BÁN 0
2011/08/04 Quỹ tầm nhìn SSI 26,830 MUA 0
2011/07/25 Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI 8,050 MUA 0
2011/04/25 Quỹ tầm nhìn SSI 31,630 MUA 0
2011/03/01 Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI 21,450 MUA 0
2011/02/16 Quỹ tầm nhìn SSI 109,240 BÁN 0
2011/01/21 Vietnam Holding LTD 326,770 MUA 0
2011/01/20 Quỹ tầm nhìn SSI 159,160 BÁN 0
2011/01/14 Trần Kim Liên Chủ tịch Hội đồng quản trị 23,600 MUA 0
2010/12/31 Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI 1,288,000 MUA 0
2010/11/10 Quỹ tầm nhìn SSI 82,000 MUA 0
2010/10/04 Quỹ tầm nhìn SSI 137,870 MUA 0
2010/09/24 Quỹ tầm nhìn SSI 80,870 MUA 0
2010/07/28 Quỹ tầm nhìn SSI 105,730 MUA 0
2010/07/28 Quỹ tầm nhìn SSI 27,150 BÁN 0
2010/05/20 Quỹ tầm nhìn SSI 53,000 MUA 0
2010/05/20 Quỹ tầm nhìn SSI 2 BÁN 0
2010/05/18 Công ty Cổ phần chứng khoán SSI 1,838 MUA 0
2010/01/08 Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI 9,000 BÁN 0
2010/01/08 Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI 3,000 BÁN 0
2010/01/08 Quỹ tầm nhìn SSI 223,480 BÁN 0
2010/01/08 Quỹ tầm nhìn SSI 117,820 MUA 0
2009/12/28 Công ty Cổ phần chứng khoán SSI 100,980 MUA 0
2009/12/28 Công ty Cổ phần chứng khoán SSI 8,660 BÁN 0
2009/10/26 Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI 13,650 BÁN 0
2009/10/26 Quỹ tầm nhìn SSI 68,000 BÁN 0
2009/10/21 Quỹ tầm nhìn SSI 19,000 MUA 0
2009/10/21 Quỹ tầm nhìn SSI 15,000 BÁN 0
2009/10/20 Công ty Cổ phần chứng khoán SSI 127,640 MUA 0
2009/10/20 Công ty Cổ phần chứng khoán SSI 15,590 BÁN 0
2009/10/15 Quỹ tầm nhìn SSI 107,580 BÁN 0
2009/10/09 Quỹ tầm nhìn SSI 125,000 BÁN 0
2009/10/09 Quỹ tầm nhìn SSI 5,000 BÁN 0
2009/10/05 Công ty Cổ phần chứng khoán SSI 138,000 MUA 0
2009/10/01 Quỹ tầm nhìn SSI 76,000 MUA 0
2009/10/01 Công ty Cổ phần chứng khoán SSI 104,670 BÁN 0
2009/10/01 Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI 35,000 BÁN 0
2009/09/25 Công ty Cổ phần chứng khoán SSI 22,600 MUA 0
2009/09/25 Công ty Cổ phần chứng khoán SSI 115,390 BÁN 0
2009/09/18 Công ty Cổ phần chứng khoán SSI 5,000 BÁN 0
2009/09/18 Công ty Cổ phần chứng khoán SSI 89,680 MUA 0
2009/09/17 Quỹ tầm nhìn SSI 10,000 BÁN 0
2009/09/17 Quỹ tầm nhìn SSI 164,300 MUA 0
2009/09/03 Công ty Cổ phần chứng khoán SSI 223,580 MUA 0
2009/08/26 Công ty Cổ phần chứng khoán SSI 341,500 MUA 0
2009/08/24 Quỹ tầm nhìn SSI 74,200 MUA 0
2009/08/20 Quỹ tầm nhìn SSI 129,660 MUA 0
2009/08/05 Quỹ tầm nhìn SSI 118,000 MUA 0
2009/07/09 Quỹ tầm nhìn SSI 185,020 BÁN 0
2009/07/09 Quỹ tầm nhìn SSI 92,000 MUA 0
2009/07/09 Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI 20,000 BÁN 0
2009/06/12 Quỹ tầm nhìn SSI 71,450 BÁN 0
2008/07/17 Quỹ đầu tư chứng khoán Bảo Việt 45,000 BÁN 0
2007/10/25 Nguyễn Hải Thọ Phó Tổng Giám đốc 9,650 BÁN 0
2007/10/11 Công ty Cổ phần Giống cây trồng Trung Ương 50,000 BÁN 0