Công ty cổ phần Khách sạn Bưu điện Nha Trang (NPH: OTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

Ngày Giao dịch cổ đông nội bộ Chức vụ Số cổ phần giao dịch Loại Giao dịch Giá
2018/11/22 Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam 0 BÁN 0