Công ty Cổ phần Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng (NDX: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

Ngày Giao dịch cổ đông nội bộ Chức vụ Số cổ phần giao dịch Loại Giao dịch Giá
2018/05/14 Công ty cổ phần Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng 400,000 MUA 18,539
2017/01/16 Đinh Hữu Khanh Thành viên Hội đồng quản trị 50,000 BÁN 0
2016/10/21 Võ Thị Ngọc Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 70,000 BÁN 0
2016/09/29 Võ Thị Ngọc Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 30,000 BÁN 0
2016/08/04 Đinh Hữu Khanh Thành viên Hội đồng quản trị 30,000 BÁN 0
2015/12/03 Công ty Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng 515,841 BÁN 0
2015/11/18 Bùi Lê Duy Đại diện công bố thông tin 100,000 MUA 0
2015/08/19 Nguyễn Quang Trung Chủ tịch Hội đồng quản trị 150,000 MUA 0
2015/07/27 Bùi Lê Duy Đại diện công bố thông tin 50,000 MUA 0
2015/07/10 Võ Thị Ngọc Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 46,000 BÁN 0
2015/07/09 Đinh Hữu Khanh Thành viên Hội đồng quản trị 29,000 BÁN 0
2014/10/24 Nguyễn Thị Hiệp Kế toán trưởng 10,000 MUA 0
2014/06/10 Công ty Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng 750,000 BÁN 0