Công ty Cổ phần đầu tư Năm Bảy Bảy (NBB: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

Ngày Giao dịch cổ đông nội bộ Chức vụ Số cổ phần giao dịch Loại Giao dịch Giá
2020/05/27 Đoàn Tường Triệu Đại diện công bố thông tin 450,000 BÁN 0
2020/04/09 Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh 6,439,005 MUA 0
2020/02/18 Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh 911,180 MUA 0
2020/02/06 Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh 281,570 MUA 0
2019/12/12 Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh 500,000 MUA 0
2019/11/08 Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh 990,000 MUA 0
2019/11/01 Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh 1,019,850 MUA 0
2019/10/10 Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh 877,500 MUA 0
2019/09/20 Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh 683,900 MUA 0
2019/08/06 Đoàn Tường Triệu Đại diện công bố thông tin 2,500,000 BÁN 0
2019/07/15 Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh 2,036,580 MUA 0
2019/06/12 Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh 2,781,770 MUA 0
2019/06/05 Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh 7,417,090 MUA 0
2019/05/28 Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh 1,949,060 MUA 0
2019/05/02 Công ty Cổ phần đầu tư Năm Bảy Bảy 7,015,000 MUA 0
2019/03/29 Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội 935,170 MUA 0
2019/03/21 KALLANG LIMITED 1,036,340 BÁN 0
2019/03/19 KALLANG LIMITED 523,600 BÁN 0
2019/03/18 KALLANG LIMITED 1,609,500 BÁN 0
2019/03/15 Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh 1,464,840 MUA 0
2019/03/15 KALLANG LIMITED 2,552,580 BÁN 0
2019/03/14 Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh 1,587,000 MUA 0
2019/03/08 Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh 810,000 MUA 0
2019/03/07 Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh 1,050,000 MUA 0
2019/03/01 Vietnam Equity Holding 2,301,330 BÁN 0
2019/02/27 Vietnam Equity Holding 348,820 BÁN 0
2019/01/17 KALLANG LIMITED 9,160 BÁN 0
2018/12/05 Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh 323,500 MUA 0
2018/08/21 Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh 1,076,700 MUA 0
2018/07/24 Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh 1,644,050 MUA 0
2018/07/17 Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh 1,236,010 MUA 0
2018/07/11 Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh 2,429,940 MUA 0
2018/03/28 Amersham Industries Ltd 172,550 BÁN 0
2018/01/30 Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh 394,140 MUA 0
2018/01/25 Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh 1,211,420 MUA 0
2018/01/05 Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh 856,390 MUA 0
2017/12/13 Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh 1,085,710 MUA 0
2017/12/11 Vietnam Debt Fund SPC 1,659,475 MUA 0
2017/11/24 Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh 10,491,617 MUA 0
2017/11/22 Vietnam Equity Holding 50,000 BÁN 0
2017/09/08 Vietnam Equity Holding 2,796,122 MUA 0
2017/07/13 Vietnam Equity Holding 4,079,605 MUA 0
2017/07/13 VietNam Property Holding 4,079,605 BÁN 0
2017/05/05 Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh 192,000 MUA 0
2017/04/25 Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh 1,010,420 MUA 0
2017/04/21 Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh 2,646,800 MUA 0
2017/04/14 Công ty cổ phần dịch vụ nhịp cầu địa ốc 215,000 BÁN 0
2017/03/06 Grinling International Limited 350,000 MUA 0
2017/03/01 Grinling International Limited 445,000 MUA 0
2017/02/21 Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh 820,840 MUA 0
2017/02/17 Grinling International Limited 130,000 MUA 0
2017/02/16 Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh 1,000,000 MUA 0
2017/02/10 Amersham Industries Ltd 3,333,333 MUA 0
2017/02/10 Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh 100,000 MUA 0
2017/02/08 Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh 1,004,460 MUA 0
2017/02/02 Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh 146,470 MUA 0
2017/01/18 Công ty cổ phần dịch vụ nhịp cầu địa ốc 600,000 MUA 0
2017/01/17 Công ty cổ phần dịch vụ nhịp cầu địa ốc 1,300,000 MUA 0
2017/01/12 Đoàn Tường Triệu Đại diện công bố thông tin 0 BÁN 0
2016/09/30 Quỹ đầu tư Beira Limited 7,800,000 BÁN 0
2016/09/29 Louis T.Nguyễn Thành viên Hội đồng quản trị 27,000 BÁN 0
2016/09/29 Công ty TNHH Sao Ánh Mai 25,000 BÁN 0
2016/08/23 Quỹ đầu tư Beira Limited 3,900,000 BÁN 0
2016/08/23 KALLANG LIMITED 3,900,000 MUA 0
2016/08/18 KALLANG LIMITED 3,900,000 MUA 0
2016/08/18 Quỹ đầu tư Beira Limited 3,900,000 BÁN 0
2016/03/28 Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh 2,094,000 BÁN 0
2015/07/09 CREED INVESTMENTS VN - 1 Ltd 305,000 BÁN 0
2015/04/23 Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh 346,800 MUA 0
2015/04/22 Vietnam Investment Property Holdings Ltd 400,000 BÁN 0
2015/04/13 Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh 478,090 MUA 0
2015/04/08 Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh 702,630 MUA 0
2015/03/25 CREED INVESTMENTS VN - 1 Ltd 593,340 BÁN 0
2015/03/25 Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh 1,972,980 MUA 0
2015/03/16 Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh 1,669,810 MUA 0
2015/03/11 Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh 310,150 MUA 0
2015/03/09 Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh 450,490 MUA 0
2015/03/06 Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh 619,250 MUA 0
2015/03/05 Vietnam Holding LTD 625,000 BÁN 0
2015/03/04 Vietnam Holding LTD 1,100,310 BÁN 0
2015/02/27 Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh 700,000 MUA 0
2015/02/13 Vietnam Investment Property Holdings Ltd 900,000 BÁN 0
2015/02/13 Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh 779,680 MUA 0
2014/12/31 Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh 426,050 MUA 0
2014/12/29 Đoàn Tường Triệu Đại diện công bố thông tin 300,000 MUA 0
2014/12/26 Quỹ đầu tư Beira Limited 5,200,000 MUA 0
2014/12/25 Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh 500,000 MUA 0
2014/12/24 Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh 673,590 MUA 0
2014/12/04 Phạm Thanh Điền Thành viên Hội đồng quản trị 998,310 BÁN 0
2014/12/03 CREED INVESTMENTS VN - 1 Ltd 2,760,000 MUA 0
2014/11/26 Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh 282,950 MUA 0
2014/11/03 Vietnam Investment Property Holdings Ltd 497,850 MUA 0
2014/10/27 Vietnam Holding LTD 150,420 MUA 0
2014/10/24 Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh 788,610 BÁN 0
2014/10/24 Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh 110,520 MUA 0
2014/10/23 Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh 1,152,790 MUA 0
2014/10/23 Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh 2,806,190 BÁN 0
2014/09/25 Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh 662,350 MUA 0
2014/09/24 Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh 490,720 MUA 0
2014/09/19 Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh 580 MUA 0
2014/09/09 Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh 484,010 MUA 0
2014/09/09 Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh 69,090 BÁN 0
2014/08/18 Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh 445,630 MUA 0
2014/08/18 Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh 225,000 BÁN 0
2014/07/28 Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh 329,000 BÁN 0
2014/07/28 Vietnam Investment Property Holdings Ltd 251,200 BÁN 0
2014/07/24 Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh 1,171,000 BÁN 0
2014/07/23 Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh 73,540 MUA 0
2014/07/18 Phạm Thanh Điền Thành viên Hội đồng quản trị 1,050,000 MUA 0
2014/07/18 Phan Ngọc Trí Thành viên Hội đồng quản trị 508,460 MUA 0
2014/07/03 Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh 275,680 MUA 0
2014/06/26 Công ty TNHH Sao Ánh Mai 150,000 MUA 0
2014/06/26 Vietnam Investment Property Holdings Ltd 290,000 BÁN 0
2014/06/25 Vietnam Investment Property Holdings Ltd 252,800 BÁN 0
2014/04/29 Vietnam Holding LTD 100,000 BÁN 0
2014/04/29 Vietnam Investment Property Holdings Ltd 10,000 BÁN 0
2014/03/04 Vietnam Investment Property Holdings Ltd 302,790 MUA 0
2014/03/03 Vietnam Holding LTD 193,930 MUA 0
2014/02/28 Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh 200,000 MUA 0
2014/02/19 Công ty TNHH Sao Ánh Mai 50,000 BÁN 0
2014/01/08 Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh 734,530 MUA 0
2013/12/19 Nguyễn Thị Thu Hoa Thành viên Ban Kiểm soát 59,900 BÁN 0
2013/12/16 Quỹ đầu tư Beira Limited 2,600,000 MUA 0
2013/11/28 Nguyễn Thị Thu Hoa Thành viên Ban Kiểm soát 40,100 BÁN 0
2013/10/09 Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh 1,689,860 MUA 0
2013/07/22 Vietnam Investment Property Holdings Ltd 50,000 MUA 0
2013/07/22 Công ty TNHH Việt Phát Hưng 50,000 BÁN 0
2013/06/12 Vietnam Investment Property Holdings Ltd 200,000 BÁN 0
2013/06/11 Vietnam Investment Property Holdings Ltd 350,000 BÁN 0
2013/05/23 Công ty TNHH Sao Ánh Mai 50,000 MUA 0
2012/12/14 Công ty Cổ phần đầu tư Năm Bảy Bảy 0 BÁN 0
2011/03/21 Vietnam Equity Holding 298,130 MUA 0
2011/03/11 Quỹ đầu tư Beira Limited 2,600,000 MUA 0
2010/06/09 Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) 551,000 BÁN 0
2010/06/09 Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) 100,000 MUA 0
2010/06/08 Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội 1,100,560 MUA 0
2010/06/08 Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội 1,657,850 BÁN 0
2010/05/05 Công ty Cổ phần đầu tư Năm Bảy Bảy 403,440 BÁN 0
2010/04/15 Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) 446,000 BÁN 0
2010/04/01 Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) 350,000 MUA 0
2010/04/01 Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) 507,000 BÁN 0
2010/03/16 Trần Văn Hữu Đại diện công bố thông tin 20,000 BÁN 0
2010/02/24 Vietnam Investment Property Holdings Ltd 175,070 MUA 0
2010/02/09 Vietnam Investment Property Holdings Ltd 151,320 MUA 0
2009/12/28 Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) 510,650 BÁN 0
2009/12/28 Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) 700,000 MUA 0
2009/12/18 Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) 458,075 MUA 0
2009/12/18 Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) 690,580 BÁN 0
2009/11/26 Vietnam Investment Property Holdings Ltd 1,197,100 MUA 0
2009/11/25 Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh 1,150,000 BÁN 0
2009/11/25 Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh 5,000 MUA 0
2009/11/12 Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh 384,200 MUA 0
2009/10/16 Công ty Cổ phần đầu tư Năm Bảy Bảy 292,840 MUA 0
2009/08/18 Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) 260,020 MUA 0
2009/08/10 Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh 360,700 BÁN 0
2009/08/10 Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh 128,980 MUA 0
2009/08/04 Công ty Cổ phần đầu tư Năm Bảy Bảy 250,000 MUA 0
2009/07/29 Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh 154,000 MUA 0
2009/07/21 Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) 213,880 MUA 0
2009/07/21 Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) 6,000 BÁN 0
2009/06/30 Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh 57,000 MUA 0
2009/06/02 Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh 223,610 BÁN 0
2009/05/28 Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) 43,000 MUA 0
2009/03/11 Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh 192,880 MUA 0
2009/02/20 Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh 30,000 MUA 0