Công ty Cổ phần Tập đoàn Nagakawa (NAG: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa giải trí

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

Ngày Giao dịch cổ đông nội bộ Chức vụ Số cổ phần giao dịch Loại Giao dịch Giá
2020/06/30 Huy Thị Dung Kế toán trưởng 3,941 web.label.InsiderTransactions.report 0
2020/06/30 Nguyễn Ngọc Quý Thành viên Hội đồng quản trị 12,626 web.label.InsiderTransactions.report 0
2017/08/11 Nguyễn Thị Huyền Thương Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 497,603 MUA 0
2014/09/23 Mai Thanh Phương Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 952,000 BÁN 0
2014/07/07 Mai Thanh Phương Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 48,000 BÁN 0
2014/06/26 Mai Thanh Phương Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 998,000 MUA 0
2014/03/11 Nguyễn Thị Thu Thảo Thành viên Ban Kiểm soát 150,000 BÁN 0
2014/03/07 Mai Thanh Phương Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 1,450,000 BÁN 0
2014/03/06 Nguyễn Thị Thu Thảo Thành viên Ban Kiểm soát 105,800 MUA 0
2013/04/04 Mai Thanh Phương Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 1,100,000 BÁN 0
2011/03/08 Nguyễn Đức Khả Chủ tịch Hội đồng quản trị 1,600,000 MUA 0
2011/02/25 Mai Thanh Phương Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 1,000,000 MUA 0
2011/01/21 Nguyễn Thị Huyền Thương Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 1,000,000 BÁN 0
2011/01/21 Mai Thanh Phương Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 1,000,000 MUA 0
2011/01/14 Công ty TNHH Phát triển Kinh tế Quốc tế Anh Vũ 1,600,000 BÁN 0
2011/01/14 Nguyễn Đức Khả Chủ tịch Hội đồng quản trị 1,600,000 MUA 0
2010/12/31 Công ty Cổ phần Tập đoàn Nagakawa 2 MUA 0