Công ty Cổ phần Tập đoàn Ma San (MSN: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

Ngày Giao dịch cổ đông nội bộ Chức vụ Số cổ phần giao dịch Loại Giao dịch Giá
2019/05/21 Government of Singapore 50,000 BÁN 0
2019/04/12 Trần Phương Bắc Đại diện công bố thông tin 18,700 BÁN 0
2019/02/14 Adorlis Investment Pte Ltd 13,992,263 MUA 0
2018/12/25 Công ty TNHH MTV Tư vấn xây dựng Hoa Hướng Dương 5,030,000 MUA 0
2018/12/25 Công ty cổ phần Masan 12,380,000 BÁN 0
2018/11/01 Adorlis Investment Pte Ltd 27,411,764 MUA 0
2018/10/05 Adorlis Investment Pte Ltd 24,526,315 MUA 0
2018/10/02 Công ty Cổ phần Tập đoàn Ma San 109,899,932 BÁN 100,000
2018/10/02 SK Investment Vina I Pte.Ltd 109,899,932 MUA 0
2018/07/19 Government of Singapore 758,170 BÁN 0
2017/12/26 PENM III Germany GmbH & Co.KG 22,558,525 MUA 0
2017/11/14 Công ty Cổ phần Tập đoàn Ma San 100,665,722 MUA 58,351.93
2017/10/25 Nguyễn Thiều Nam Phó Tổng Giám đốc 8,587,633 BÁN 0
2017/05/03 Công ty cổ phần Masan 5,714,000 MUA 0
2017/04/21 BI Private Equity New Markets II K/S 60,016,826 BÁN 0
2016/12/27 MRC Ltd 12,000,000 MUA 0
2016/12/16 Công ty cổ phần Masan 3,000,000 MUA 0
2016/12/05 Công ty cổ phần Masan 2,000,000 MUA 0
2016/10/05 Công ty Cổ phần Tập đoàn Ma San 9,234,210 MUA 69,324
2016/06/27 Nguyễn Hoàng Yến Thành viên Hội đồng quản trị 660,000 MUA 0
2016/03/14 Government of Singapore 27,628,360 BÁN 0
2016/03/14 Orchid Capital Investment PTE Ltd 44,777,719 BÁN 0
2016/01/15 BI Private Equity New Markets II K/S 3,000,000 BÁN 0
2016/01/14 Nguyễn Hoàng Yến Thành viên Hội đồng quản trị 1,388,340 BÁN 0
2016/01/04 Orchid Capital Investment PTE Ltd 3,000,000 BÁN 0
2015/12/08 Orchid Capital Investment PTE Ltd 3,000,000 BÁN 0
2015/09/10 Orchid Capital Investment PTE Ltd 5,535,265 BÁN 0
2015/09/08 Đoàn Thị Mỹ Duyên Kế toán trưởng 34,900 BÁN 0
2015/08/18 Đặng Ngọc Cả Thành viên Ban Kiểm soát 7,170 BÁN 0
2015/06/25 Orchid Capital Investment PTE Ltd 565,500 BÁN 0
2015/04/09 Orchid Capital Investment PTE Ltd 7,100,000 BÁN 0
2015/02/13 Đặng Ngọc Cả Thành viên Ban Kiểm soát 12,600 BÁN 0
2015/01/09 Đoàn Thị Mỹ Duyên Kế toán trưởng 33,000 BÁN 0
2014/12/23 Nguyễn Hoàng Yến Thành viên Hội đồng quản trị 4,449,024 MUA 0
2014/12/23 Công ty cổ phần Masan 7,500,000 BÁN 0
2014/12/23 Hồ Hùng Anh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 15,768,296 BÁN 0
2014/07/03 Đặng Ngọc Cả Thành viên Ban Kiểm soát 610 BÁN 0
2013/07/26 Orchid Capital Investment PTE Ltd 58,674,545 MUA 0
2012/06/22 BI Private Equity New Markets II K/S 21,147,439 BÁN 0
2012/04/12 BI Private Equity New Markets II K/S 3,500,000 MUA 0
2012/03/15 Hồ Hùng Anh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 4,000,000 BÁN 0
2011/11/18 BI Private Equity New Markets II K/S 500,000 MUA 0
2011/11/16 Nguyễn Quỳnh Lâm Trưởng Ban Kiểm soát 2,000,000 BÁN 0
2011/11/15 Nguyễn Thiều Nam Phó Tổng Giám đốc 2,000,000 BÁN 0
2011/10/05 Hồ Hùng Anh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 2,000,000 BÁN 0
2011/10/04 BankInvest Private Equity New Markets K/S 500,000 BÁN 0
2011/09/19 BankInvest Private Equity New Markets K/S 4,000,000 BÁN 0
2011/05/13 BankInvest Private Equity New Markets K/S 673,110 BÁN 0
2011/03/08 BankInvest Private Equity New Markets K/S 457,110 BÁN 0
2010/12/31 Madhur Maini Thành viên Hội đồng quản trị 3,000 BÁN 0
2009/12/29 BankInvest Private Equity New Markets K/S 6,350,474 MUA 0