Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam (MCG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

Ngày Giao dịch cổ đông nội bộ Chức vụ Số cổ phần giao dịch Loại Giao dịch Giá
2017/11/15 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang 2,250,140 BÁN 0
2017/06/30 Nguyễn Ngọc Bình Chủ tịch Hội đồng quản trị 3,502,055 MUA 0
2017/06/07 Công ty cổ phần chứng khoán MB 3,270,715 BÁN 0
2015/03/24 Công ty cổ phần chứng khoán MB 500,000 MUA 0
2014/10/17 Công ty cổ phần chứng khoán MB 2,479,520 BÁN 0
2013/12/25 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang 1,000,000 BÁN 0
2013/12/18 Đặng Thị Hoàng Anh Thành viên Ban Kiểm soát 5,390 BÁN 0
2013/12/12 Nguyễn Tiến Hiền Thành viên Ban Kiểm soát 3,110 BÁN 0
2013/11/25 Nguyễn Bình Dương Thành viên Hội đồng quản trị 220,000 BÁN 0
2013/09/06 Đặng Thị Hoàng Anh Thành viên Ban Kiểm soát 5,000 BÁN 0
2013/04/08 Hoàng Văn Hưng Phó Tổng Giám đốc 0 BÁN 0
2013/02/04 Hoàng Văn Hưng Phó Tổng Giám đốc 0 BÁN 0
2012/04/27 Đặng Thị Hoàng Anh Thành viên Ban Kiểm soát 2,540 MUA 0
2012/04/24 Nguyễn Doãn Sơn Thành viên Ban Kiểm soát 1,200 BÁN 0
2011/08/18 Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam 2,190,000 MUA 0
2011/05/31 Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam 3,270,000 MUA 0
2011/04/07 Nguyễn Ngọc Bình Chủ tịch Hội đồng quản trị 1,000,000 BÁN 0
2011/03/07 Nguyễn Ngọc Hưng Phó Tổng Giám đốc 94,480 BÁN 0
2011/02/28 Công ty cổ phần chứng khoán MB 250,000 MUA 0
2010/12/31 Nguyễn Ngọc Hưng Phó Tổng Giám đốc 27,000 BÁN 0
2010/12/28 Công ty cổ phần chứng khoán MB 4,750,000 MUA 0
2010/10/15 Nguyễn Văn Kim Phó Tổng Giám đốc 5,000 BÁN 0
2010/06/22 Vũ Minh Thành Phó Tổng Giám đốc 4,000 BÁN 0
2010/06/15 Nguyễn Bình Dương Thành viên Hội đồng quản trị 24,450 MUA 0
2010/05/28 Nguyễn Ngọc Hưng Phó Tổng Giám đốc 39,580 BÁN 0
2010/05/14 Nguyễn Ngọc Bình Chủ tịch Hội đồng quản trị 1,791,920 BÁN 0
2010/05/04 Hoàng Văn Hưng Phó Tổng Giám đốc 9,120 BÁN 0
2010/04/28 Nguyễn Thị Kim Loan Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 12,600 BÁN 0
2010/04/26 Đỗ Quang Tuấn Phó Tổng Giám đốc 72,710 BÁN 0
2010/04/21 Ninh Thị Luân Phó Tổng Giám đốc 15,000 BÁN 0
2010/04/16 Nguyễn Ngọc Bình Chủ tịch Hội đồng quản trị 358,380 BÁN 0
2010/04/16 Nguyễn Văn Kim Phó Tổng Giám đốc 20,000 BÁN 0
2010/04/15 Phạm Ngọc Chung Phó Tổng Giám đốc 8,800 BÁN 0
2010/04/08 Ninh Thị Luân Phó Tổng Giám đốc 3,000 BÁN 0
2010/03/17 Nguyễn Thị Kim Xuân Đại diện công bố thông tin 140 BÁN 0
2010/03/15 Nguyễn Văn Kim Phó Tổng Giám đốc 4,000 BÁN 0
2009/10/29 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang 60,000 BÁN 0
2009/10/20 Tổng Công ty Tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam 281,000 BÁN 0
2009/10/15 Tổng Công ty Tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam 198,800 BÁN 0
2009/10/14 Tổng Công ty Tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam 293,400 BÁN 0