Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông (LTC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

Ngày Giao dịch cổ đông nội bộ Chức vụ Số cổ phần giao dịch Loại Giao dịch Giá
2019/11/22 Công ty Cổ phần Halas Việt Nam 136,700 MUA 0
2016/06/24 Công ty TNHH TM Nhật Phương 64,100 MUA 0
2016/06/23 Công ty TNHH TM Nhật Phương 45,600 MUA 0
2016/06/20 Công ty TNHH TM Nhật Phương 43,300 MUA 0
2016/06/16 Công ty TNHH TM Nhật Phương 32,700 MUA 0
2014/11/25 AFC Vietnam Fund (AVF) 68,900 BÁN 0
2014/11/18 Đặng Văn Đảm Thành viên Hội đồng quản trị 11,400 BÁN 0
2014/10/15 Đặng Văn Đảm Thành viên Hội đồng quản trị 49,100 BÁN 0
2014/10/07 AFC Vietnam Fund (AVF) 17,200 MUA 0
2014/09/30 AFC Vietnam Fund (AVF) 21,300 MUA 0
2014/09/25 AFC Vietnam Fund (AVF) 45,600 MUA 0
2014/09/15 AFC Vietnam Fund (AVF) 50,900 MUA 0
2014/09/09 Nguyễn Quốc Khánh Chủ tịch Hội đồng quản trị 470,000 BÁN 0
2014/09/03 AFC Vietnam Fund (AVF) 7,500 MUA 0
2014/05/22 Bùi Quốc Hưng Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 175,500 MUA 0
2014/05/07 Nguyễn Quốc Khánh Chủ tịch Hội đồng quản trị 9,000 MUA 0
2014/03/28 Nguyễn Quốc Khánh Chủ tịch Hội đồng quản trị 67,000 MUA 0
2011/12/20 Phạm Thanh Tân Phó Tổng Giám đốc 11,000 MUA 0
2011/05/31 Đôn Văn Thanh Thành viên Hội đồng quản trị 0 MUA 0
2011/03/30 Phạm Thanh Tân Phó Tổng Giám đốc 1,000 MUA 0
2011/03/22 Phạm Thanh Tân Phó Tổng Giám đốc 1,000 MUA 0
2010/08/06 Phùng Văn Nghĩa Trưởng Ban Kiểm soát 4,000 BÁN 0
2010/08/02 Lê Văn Luy Phó Tổng Giám đốc 2,000 BÁN 0
2010/07/01 Lương Quý Thăng Thành viên Hội đồng quản trị 13,000 BÁN 0
2010/06/24 Nguyễn Tiến Viện Thành viên Hội đồng quản trị 8,000 BÁN 0
2010/06/08 Đôn Văn Thanh Thành viên Hội đồng quản trị 15,000 BÁN 0
2010/06/08 Nguyễn Văn Thiện Thành viên Ban Kiểm soát 4,000 BÁN 0
2010/06/07 Đôn Văn Thanh Thành viên Hội đồng quản trị 13,000 BÁN 0
2010/05/18 Phạm Thanh Tân Phó Tổng Giám đốc 17,000 BÁN 0
2010/05/18 Nguyễn Tiến Viện Thành viên Hội đồng quản trị 10,000 BÁN 0
2010/05/18 Nguyễn Quốc Mạnh Thành viên Ban Kiểm soát 3,000 BÁN 0
2009/02/27 Nguyễn Quốc Khánh Chủ tịch Hội đồng quản trị 39,200 MUA 0
2009/01/23 Nguyễn Quốc Khánh Chủ tịch Hội đồng quản trị 17,300 MUA 0
2008/12/29 Nguyễn Quốc Khánh Chủ tịch Hội đồng quản trị 9,500 MUA 0
2007/11/30 Phạm Thanh Tân Phó Tổng Giám đốc 7,000 BÁN 0