Công ty Cổ phần Đường Kon Tum (KTS: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

Ngày Giao dịch cổ đông nội bộ Chức vụ Số cổ phần giao dịch Loại Giao dịch Giá
2019/11/28 America LLC 3,100 MUA 0
2018/06/22 Hồ Minh Tường Kế toán trưởng 1,000 MUA 0
2018/05/14 America LLC 1,000 MUA 0
2017/07/17 Hồ Minh Tường Kế toán trưởng 7,000 BÁN 0
2017/01/20 Hồ Minh Tường Kế toán trưởng 1,000 MUA 0
2016/12/15 Hồ Minh Tường Kế toán trưởng 6,000 MUA 0
2016/05/09 Hồ Minh Tường Kế toán trưởng 9,000 BÁN 0
2016/04/26 Nguyễn Sỹ Hà Thành viên Hội đồng quản trị 1,500 BÁN 0
2015/05/20 Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam 1,283,339 BÁN 0
2014/12/18 Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam 324,900 BÁN 0
2014/10/15 Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam 369,100 BÁN 0
2013/11/13 Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam 507,000 BÁN 0
2011/12/27 Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam 100,000 BÁN 0