Công ty Cổ phần Kim khí KKC (KKC: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

Ngày Giao dịch cổ đông nội bộ Chức vụ Số cổ phần giao dịch Loại Giao dịch Giá
2018/03/30 Phạm Văn Miên Phó Tổng Giám đốc 2,800 BÁN 0
2017/09/26 Phạm Văn Miên Phó Tổng Giám đốc 100,000 MUA 0
2017/04/27 Đoàn Trung Hà Phó Tổng Giám đốc 0 BÁN 0
2017/03/24 Đoàn Trung Hà Phó Tổng Giám đốc 0 BÁN 0
2017/02/22 Vũ Công Trứ Thành viên Hội đồng quản trị 103,400 BÁN 0
2017/02/21 Phạm Văn Miên Phó Tổng Giám đốc 81,577 BÁN 0
2016/08/16 Phạm Văn Miên Phó Tổng Giám đốc 0 BÁN 0
2016/07/15 Vũ Thị Hồng Liên Thành viên Hội đồng quản trị 28,598 BÁN 0
2016/02/19 Mạc Thị Nhung Kế toán trưởng 12,498 BÁN 0
2014/11/17 Đoàn Trung Hà Phó Tổng Giám đốc 200,000 BÁN 0
2014/04/25 Đào Trọng Khôi Đại diện công bố thông tin 80,000 MUA 0
2013/08/20 Đào Trọng Khôi Đại diện công bố thông tin 50,000 MUA 0
2013/05/21 Đoàn Trung Hà Phó Tổng Giám đốc 167,200 MUA 0
2013/02/01 Đoàn Trung Hà Phó Tổng Giám đốc 0 MUA 0
2012/03/16 Đào Trọng Khôi Đại diện công bố thông tin 91,000 MUA 0
2012/02/17 Đoàn Trung Hà Phó Tổng Giám đốc 180,100 MUA 0
2011/12/14 Đoàn Trung Hà Phó Tổng Giám đốc 150,000 MUA 0
2011/11/18 Đoàn Trung Hà Phó Tổng Giám đốc 65,500 MUA 0
2011/11/04 Đoàn Trung Hà Phó Tổng Giám đốc 37,000 MUA 0
2011/08/29 Đoàn Trung Hà Phó Tổng Giám đốc 89,100 MUA 0
2011/07/27 Đào Trọng Khôi Đại diện công bố thông tin 242,500 MUA 0
2011/06/24 Công ty Cổ phần Kim khí KKC 507,700 MUA 0
2011/06/24 Đoàn Trung Hà Phó Tổng Giám đốc 50,000 MUA 0
2011/04/22 Đoàn Trung Hà Phó Tổng Giám đốc 50,000 MUA 0
2011/03/16 Đoàn Trung Hà Phó Tổng Giám đốc 50,000 MUA 0
2011/01/17 Đoàn Trung Hà Phó Tổng Giám đốc 25,000 MUA 0
2010/06/09 Phạm Văn Thìn Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 30,000 BÁN 0
2010/06/07 Đặng Thị Mấm Kế toán trưởng 3,000 BÁN 0
2010/05/10 Đào Trọng Khôi Đại diện công bố thông tin 39,700 BÁN 0
2009/11/06 Phạm Văn Thìn Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 10,000 BÁN 0
2009/10/08 Đào Trọng Khôi Đại diện công bố thông tin 100,000 BÁN 0
2009/09/30 Phạm Văn Thìn Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 65,000 BÁN 0
2009/09/22 Đoàn Trung Hà Phó Tổng Giám đốc 100,000 BÁN 0
2009/09/18 Đặng Thị Mấm Kế toán trưởng 10,070 BÁN 0
2009/09/16 Trần Thị Huệ Trưởng Ban Kiểm soát 7,595 BÁN 0
2009/09/04 Công ty Tài chính TNHH MTV Cao su Việt Nam 808,300 BÁN 0
2009/08/31 Vũ Hồng Khanh Thành viên Ban Kiểm soát 4,000 BÁN 0
2009/08/17 Đoàn Trung Hà Phó Tổng Giám đốc 100,000 BÁN 0
2009/05/19 Phạm Văn Thìn Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 60,900 BÁN 0
2009/05/18 Trần Thị Huệ Trưởng Ban Kiểm soát 7,000 BÁN 0
2009/04/29 Công ty Tài chính TNHH MTV Cao su Việt Nam 145,400 MUA 0
2009/02/12 Đào Trọng Khôi Đại diện công bố thông tin 50,000 BÁN 0
2008/09/16 Công ty Tài chính TNHH MTV Cao su Việt Nam 321,000 MUA 0