Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (KBC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

Ngày Giao dịch cổ đông nội bộ Chức vụ Số cổ phần giao dịch Loại Giao dịch Giá
2018/05/28 Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Kinh Bắc 3,280,000 MUA 0
2017/10/18 PYN FUND MANAGEMENT LTD 2,062,490 BÁN 0
2017/09/26 PYN FUND MANAGEMENT LTD 500,000 BÁN 0
2017/09/21 Vietnam Enterprise Investments Limited 470,000 BÁN 0
2017/08/14 Amersham Industries Ltd 89,100 BÁN 0
2017/07/25 Grinling International Limited 7,000,000 BÁN 0
2017/01/11 Đặng Thành Tâm Chủ tịch Hội đồng quản trị 1,332,600 MUA 0
2016/12/12 Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Kinh Bắc 2,618,960 MUA 0
2016/12/08 Đặng Thành Tâm Chủ tịch Hội đồng quản trị 3,667,400 MUA 0
2016/11/10 PYN FUND MANAGEMENT LTD 1,879,330 MUA 0
2016/11/10 PYN FUND MANAGEMENT LTD 2,308,560 BÁN 0
2016/11/08 Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Kinh Bắc 5,720,000 BÁN 0
2016/09/16 Deutsche Bank AG, London Branch 3,140,790 BÁN 0
2016/08/25 Deutsche Bank AG, London Branch 26,140 MUA 0
2016/08/10 The CH/SE Asia Investment Holdings (Singapore) PTE.LTDC 850,000 BÁN 0
2016/08/08 Deutsche Bank AG, London Branch 4,423,630 BÁN 0
2016/03/31 Wareham Group Limited 102,540 MUA 0
2016/03/17 Đặng Thành Tâm Chủ tịch Hội đồng quản trị 2,010,000 MUA 0
2016/02/17 Đặng Thành Tâm Chủ tịch Hội đồng quản trị 990,000 MUA 0
2016/01/08 Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Kinh Bắc 11,600,000 BÁN 0
2015/12/25 Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Kinh Bắc 10,368,500 BÁN 0
2015/12/18 Deutsche Bank AG, London Branch 2,203,830 BÁN 0
2015/12/18 Quỹ đầu tư Beira Limited 1,500,000 MUA 0
2015/12/01 Đặng Thành Tâm Chủ tịch Hội đồng quản trị 2,000,000 MUA 0
2015/10/26 Đặng Thành Tâm Chủ tịch Hội đồng quản trị 2,794,040 MUA 0
2015/09/25 Đặng Thành Tâm Chủ tịch Hội đồng quản trị 2,205,960 MUA 0
2015/08/31 Grinling International Limited 600,000 MUA 0
2015/08/26 Deutsche Bank AG, London Branch 40,660 BÁN 0
2015/07/28 Đặng Thị Hoàng Phượng Thành viên Hội đồng quản trị 2,900,000 BÁN 0
2015/06/19 Deutsche Bank AG, London Branch 2,384,130 MUA 0
2015/06/03 Deutsche Bank AG, London Branch 853,430 BÁN 0
2015/04/06 PYN FUND MANAGEMENT LTD 1,999,990 MUA 0
2015/03/20 Deutsche Bank AG, London Branch 1,352,890 MUA 0
2015/03/17 Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Kinh Bắc 375,000 BÁN 0
2015/03/16 Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Kinh Bắc 607,050 BÁN 0
2015/03/11 PYN FUND MANAGEMENT LTD 1,000,000 MUA 0
2015/03/11 Deutsche Bank AG, London Branch 168,930 BÁN 0
2015/02/24 PYN FUND MANAGEMENT LTD 16,000,000 MUA 0
2015/01/07 Grinling International Limited 250,000 MUA 0
2015/01/07 Vietnam Enterprise Investments Limited 115,000 MUA 0
2014/12/29 Vietnam Enterprise Investments Limited 130,000 MUA 0
2014/12/19 Deutsche Bank AG, London Branch 557,510 BÁN 0
2014/12/19 Quỹ đầu tư Beira Limited 200,000 MUA 0
2014/10/13 Grinling International Limited 3,500,000 MUA 0
2014/10/08 Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Kinh Bắc 3,500,000 BÁN 0
2014/10/08 Vietnam Enterprise Investments Limited 2,000,000 MUA 0
2014/10/07 Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Kinh Bắc 1,000,000 BÁN 0
2014/10/06 Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Kinh Bắc 2,000,000 BÁN 0
2014/10/03 Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Kinh Bắc 2,000,000 BÁN 0
2014/10/02 Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Kinh Bắc 5,500,000 BÁN 0
2014/10/01 Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Kinh Bắc 11,000,000 BÁN 0
2014/09/19 Deutsche Bank AG, London Branch 1,858,240 BÁN 0
2014/09/08 Đặng Thành Tâm Chủ tịch Hội đồng quản trị 41,000,000 BÁN 0
2014/09/05 Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Kinh Bắc 2,605,000 MUA 0
2014/09/04 Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Kinh Bắc 5,830,000 BÁN 0
2014/09/03 Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Kinh Bắc 6,000,000 MUA 0
2014/08/26 Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Kinh Bắc 1,425,000 MUA 0
2014/08/25 Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Kinh Bắc 5,790,000 MUA 0
2014/08/22 Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Kinh Bắc 9,450,000 MUA 0
2014/08/20 Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Kinh Bắc 4,900,000 MUA 0
2014/08/07 Deutsche Bank AG, London Branch 179,850 BÁN 0
2014/08/06 Deutsche Bank AG, London Branch 67,040 MUA 0
2014/03/13 Đặng Thị Hoàng Phượng Thành viên Hội đồng quản trị 19,029,851 BÁN 0
2013/06/28 Ngô Mạnh Hùng Thành viên Hội đồng quản trị 75,000 BÁN 0
2009/10/23 Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP 1,950,000 MUA 0
2008/12/30 Công ty cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư SGI 2,000,000 MUA 0