Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (ITA: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

Ngày Giao dịch cổ đông nội bộ Chức vụ Số cổ phần giao dịch Loại Giao dịch Giá
2019/09/24 Công ty Cổ phần Đại học Tân Tạo 9,097,310 MUA 0
2019/09/13 Nguyễn Thị Hoa Trưởng Ban Kiểm soát 3,213,000 BÁN 0
2019/09/13 Công ty Cổ phần Đại học Tân Tạo 4,169,480 MUA 0
2019/07/09 Công ty CP Tập Đoàn Tân Tạo 7,093,000 MUA 0
2019/07/04 Công ty CP Tập Đoàn Tân Tạo 12,319,130 MUA 0
2019/06/21 Công ty CP Tập Đoàn Tân Tạo 9,001,080 MUA 0
2018/12/12 Nguyễn Thị Hoa Trưởng Ban Kiểm soát 1,067,000 BÁN 0
2018/09/18 Nguyễn Thị Hoa Trưởng Ban Kiểm soát 1,070,000 MUA 0
2018/09/18 Nguyễn Thị Hoa Trưởng Ban Kiểm soát 1,320,000 BÁN 0
2018/09/12 Công ty CP Tập Đoàn Tân Tạo 5,022,880 MUA 0
2018/02/21 Công ty Cổ phần Đại học Tân Tạo 3,737,280 MUA 0
2017/12/08 Công ty Cổ phần Đại học Tân Tạo 5,000,000 MUA 0
2017/11/03 Trường Đại học Tân Tạo 9,695,000 MUA 0
2017/05/05 Trần Hoàng Ân Phó Tổng Giám đốc 1,679,000 MUA 0
2017/04/13 Trường Đại học Tân Tạo 6,180,000 MUA 0
2017/03/23 Công ty CP Tập Đoàn Tân Tạo 1,195,000 MUA 0
2016/12/29 Công ty Cổ phần Đại học Tân Tạo 1,100,000 MUA 0
2016/12/27 Công ty CP Tập Đoàn Tân Tạo 4,250,000 MUA 0
2016/11/23 Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Tân Đông Phương 6,227,500 BÁN 0
2016/11/14 Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Tân Đông Phương 14,072,500 BÁN 0
2016/11/07 Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Tân Đông Phương 11,792,070 BÁN 0
2016/11/01 Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Tân Đông Phương 17,207,930 BÁN 0
2016/10/27 Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Tân Đông Phương 30,000,000 BÁN 0
2016/08/25 Công ty Cổ phần Đại học Tân Tạo 5,500,000 MUA 0
2016/07/06 Công ty Cổ phần Đại học Tân Tạo 10,000,000 MUA 0
2016/06/20 Trường Đại học Tân Tạo 5,000,000 MUA 0
2016/01/19 Market Vectors ETF Trust - Market Vectors - Vietnam ETF 560,910 BÁN 0
2016/01/13 Market Vectors ETF Trust - Market Vectors - Vietnam ETF 160,280 MUA 0
2015/12/25 Công ty CP phát triển hạ tầng Tân Tạo 28,083,000 BÁN 0
2015/12/23 Market Vectors ETF Trust - Market Vectors - Vietnam ETF 5,785,450 BÁN 0
2015/12/14 Market Vectors ETF Trust - Market Vectors - Vietnam ETF 1,550,240 BÁN 0
2015/12/08 Nguyễn Thanh Phong Phó Tổng Giám đốc 60,000 BÁN 0
2015/07/28 Trần Đình Hưng Phó Tổng Giám đốc 442,000 BÁN 0
2015/06/24 Market Vectors ETF Trust - Market Vectors - Vietnam ETF 5,450,770 MUA 0
2015/05/04 Market Vectors ETF Trust - Market Vectors - Vietnam ETF 258,660 MUA 0
2015/03/11 Market Vectors ETF Trust - Market Vectors - Vietnam ETF 347,120 BÁN 0
2015/02/13 Công ty CP Tập Đoàn Tân Tạo 51,309,400 BÁN 0
2015/02/13 Công ty CP phát triển hạ tầng Tân Tạo 34,589,038 BÁN 0
2014/12/02 Công ty Cổ phần Truyền Thông - Giải Trí và sản xuất Media Ban Mai 9,000,000 BÁN 0
2014/10/23 Market Vectors ETF Trust - Market Vectors - Vietnam ETF 162,520 BÁN 0
2014/09/25 Nguyễn Tuấn Minh Phó Tổng Giám đốc 312,000 BÁN 0
2014/09/24 Market Vectors ETF Trust - Market Vectors - Vietnam ETF 7,445,440 BÁN 0
2014/08/14 Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo 900,000 BÁN 10,000
2014/06/30 Market Vectors ETF Trust - Market Vectors - Vietnam ETF 188,340 MUA 0
2014/06/25 Market Vectors ETF Trust - Market Vectors - Vietnam ETF 1,271,430 BÁN 0
2014/05/29 Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo 69,076 MUA 10,000
2014/04/04 Market Vectors ETF Trust - Market Vectors - Vietnam ETF 294,720 MUA 0
2014/03/26 Market Vectors ETF Trust - Market Vectors - Vietnam ETF 4,156,200 BÁN 0
2014/03/26 Công ty Cổ phần Đại học Tân Tạo 4,500,000 BÁN 0
2014/02/18 Market Vectors ETF Trust - Market Vectors - Vietnam ETF 217,980 MUA 0
2013/12/17 Market Vectors ETF Trust - Market Vectors - Vietnam ETF 107,520 MUA 0
2013/11/25 Thái Văn Mến Đại diện công bố thông tin 9,681,128 BÁN 0
2013/09/09 Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo 392,958 MUA 10,000
2013/07/17 Công ty Cổ phần Đại học Tân Tạo 9,469,000 BÁN 0
2013/06/28 Market Vectors ETF Trust - Market Vectors - Vietnam ETF 39,283,419 BÁN 0
2013/06/26 Market Vectors ETF Trust - Market Vectors - Vietnam ETF 32,214,519 MUA 0
2013/06/24 Nguyễn Trọng Dũng Thành viên Ban Kiểm soát 24,000 BÁN 0
2013/03/26 Market Vectors ETF Trust - Market Vectors - Vietnam ETF 138,180 MUA 0
2013/03/25 Deutsche Bank Aktiengesellschaf 1,233,960 MUA 0
2013/03/14 Market Vectors ETF Trust - Market Vectors - Vietnam ETF 470,960 BÁN 0
2013/03/13 Deutsche Bank Aktiengesellschaf 149,430 MUA 0
2013/03/13 Market Vectors ETF Trust - Market Vectors - Vietnam ETF 142,000 MUA 0
2013/01/17 Market Vectors ETF Trust - Market Vectors - Vietnam ETF 150,560 MUA 0
2012/12/28 Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo 3,329 MUA 0
2012/12/20 Market Vectors ETF Trust - Market Vectors - Vietnam ETF 1,503,160 MUA 0
2012/11/01 Công ty Cổ phần Đại học Tân Tạo 367,500 MUA 0
2012/10/05 Đặng Quang Hạnh Phó Tổng Giám đốc 200,000 BÁN 0
2012/08/20 Đặng Quang Hạnh Phó Tổng Giám đốc 2,000,000 BÁN 0
2012/07/09 Công ty Cổ phần Đại học Tân Tạo 1,387,820 BÁN 0
2012/05/14 Đặng Quang Hạnh Phó Tổng Giám đốc 920,000 BÁN 0
2012/05/14 Đặng Quang Hạnh Phó Tổng Giám đốc 35,000 MUA 0
2012/05/02 Market Vectors ETF Trust - Market Vectors - Vietnam ETF 51,140 MUA 0
2012/03/06 Thái Văn Mến Đại diện công bố thông tin 6,770,020 MUA 0
2011/12/30 Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo 774 MUA 0
2011/01/06 Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo 105,105 MUA 0
2010/11/12 Đặng Quang Hạnh Phó Tổng Giám đốc 66,100 BÁN 0
2010/11/02 Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo 72,000 MUA 0
2010/07/30 Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo 359,322 MUA 0
2010/02/05 Đặng Quang Hạnh Phó Tổng Giám đốc 610,000 BÁN 0
2009/12/31 Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo 8,436 MUA 0
2009/12/10 Nguyễn Trọng Dũng Thành viên Ban Kiểm soát 4,000 BÁN 0
2008/12/31 Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo 29,232 MUA 0
2008/12/26 Nguyễn Thị Sương Đại diện công bố thông tin 748,740 MUA 0
2008/06/13 Nguyễn Trọng Dũng Thành viên Ban Kiểm soát 2,000 BÁN 0
2007/12/28 Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo 1,800 MUA 0
2007/11/12 Citigroup Global Market LTD 54,000 MUA 0
2007/07/05 Vietnam Infrastructure Ltd (VNI) 2,500,000 MUA 0