Công ty cổ phần Đầu tư APAX HOLDINGS (IBC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ tài chính

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

Ngày Giao dịch cổ đông nội bộ Chức vụ Số cổ phần giao dịch Loại Giao dịch Giá
2020/08/05 Valuesystem global mezzanine investment - private investment fund 2 BÁN 0
2020/08/05 Valuesystem dae kwang a investment - private investment fund 7 BÁN 0
2020/07/02 Valuesystem dae kwang a investment - private investment fund 1,527,900 BÁN 0
2020/07/02 Valuesystem global mezzanine investment - private investment fund 720,400 BÁN 0
2020/07/02 Nguyễn Ngọc Thủy Đại diện công bố thông tin 2,248,300 MUA 0
2020/06/26 Valuesystem global mezzanine investment - private investment fund 924,170 BÁN 0
2020/06/26 Valuesystem dae kwang a investment - private investment fund 1,960,580 BÁN 0
2020/06/25 Nguyễn Ngọc Thủy Đại diện công bố thông tin 2,884,750 MUA 0
2020/05/29 Valuesystem global mezzanine investment - private investment fund 411,100 BÁN 0
2020/05/29 Valuesystem dae kwang a investment - private investment fund 872,200 BÁN 0
2020/04/24 Valuesystem global mezzanine investment - private investment fund 1,644,572 MUA 0
2020/04/24 Valuesystem dae kwang a investment - private investment fund 3,488,487 MUA 0
2020/04/08 Vũ Cẩm La Hương Đại diện công bố thông tin 0 MUA 0
2020/03/12 Nguyễn Minh Chính Thành viên Hội đồng quản trị 166,500 BÁN 0
2020/03/12 Nguyễn Thị Thanh Khuyên Thành viên Ban Kiểm soát 555,000 BÁN 0
2019/12/31 Vũ Cẩm La Hương Đại diện công bố thông tin 1,960,000 MUA 0
2018/12/26 Nguyễn Thanh Huyền Chủ tịch Hội đồng quản trị 98,000 BÁN 0
2018/11/09 Nguyễn Tiến Dương Kế toán trưởng 39,200 BÁN 0
2017/11/08 Trần Thanh Hải Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 2,000,000 BÁN 0
2017/08/15 Trần Thanh Hải Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 2,420,960 BÁN 0
2017/08/14 Nguyễn Mạnh Phú Thành viên Hội đồng quản trị 986,000 MUA 0
2017/08/14 Quách Mạnh Hào Thành viên Hội đồng quản trị 1,000,000 MUA 0
2017/02/21 Nguyễn Trọng Quỳnh Thành viên Hội đồng quản trị 100 MUA 0
2017/02/03 Nguyễn Thị Dung Thành viên Hội đồng quản trị 100 MUA 0
2017/01/25 Hoàng Thị Tuyết Nhung Thành viên Hội đồng quản trị 0 BÁN 0
2017/01/23 Nguyễn Thanh Huyền Chủ tịch Hội đồng quản trị 0 BÁN 0