Công ty cổ phần Đầu tư APAX HOLDINGS (IBC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

Ngày Giao dịch cổ đông nội bộ Chức vụ Số cổ phần giao dịch Loại Giao dịch Giá
2019/12/31 Vũ Cẩm La Hương Đại diện công bố thông tin 1,960,000 MUA 0
2018/12/26 Nguyễn Thanh Huyền Chủ tịch Hội đồng quản trị 98,000 BÁN 0
2018/11/09 Nguyễn Tiến Dương Kế toán trưởng 39,200 BÁN 0
2017/11/08 Trần Thanh Hải Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 2,000,000 BÁN 0
2017/08/15 Trần Thanh Hải Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 2,420,960 BÁN 0
2017/08/14 Quách Mạnh Hào Thành viên Hội đồng quản trị 1,000,000 MUA 0
2017/08/14 Nguyễn Mạnh Phú Thành viên Hội đồng quản trị 986,000 MUA 0
2017/02/21 Nguyễn Trọng Quỳnh Thành viên Hội đồng quản trị 100 MUA 0
2017/02/03 Nguyễn Thị Dung Thành viên Hội đồng quản trị 100 MUA 0
2017/01/25 Hoàng Thị Tuyết Nhung Thành viên Hội đồng quản trị 0 BÁN 0
2017/01/23 Nguyễn Thanh Huyền Chủ tịch Hội đồng quản trị 0 BÁN 0