Công ty Cổ phần xi măng Hà Tiên 1 (HT1: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

Ngày Giao dịch cổ đông nội bộ Chức vụ Số cổ phần giao dịch Loại Giao dịch Giá
2019/02/13 Nguyễn Văn Chuyền Thành viên Hội đồng quản trị 10,210,000 MUA 0
2016/07/15 Phạm Đình Nhật Cường Phó Tổng Giám đốc 22,000 BÁN 0
2016/03/04 Nguyễn Văn Chuyền Thành viên Hội đồng quản trị 350,000 MUA 0
2015/10/05 Phạm Thế Nghĩa Thành viên Ban Kiểm soát 3,400 BÁN 0
2015/07/27 Phạm Thế Nghĩa Thành viên Ban Kiểm soát 20,000 BÁN 0
2014/04/29 Cái Hồng Thu Phó Tổng Giám đốc 0 BÁN 0
2014/03/17 Nguyễn Ngọc Anh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 142,000 MUA 0
2012/03/08 Công ty cổ phần Logistics Vicem 100,370 MUA 0
2010/06/07 Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt 59,300 BÁN 0
2008/07/04 Công ty Cổ phần xi măng Hà Tiên 1 48,000 MUA 0