CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THỰC PHẨM HỒNG HÀ (HSL: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

Ngày Giao dịch cổ đông nội bộ Chức vụ Số cổ phần giao dịch Loại Giao dịch Giá
2019/02/18 Nguyễn Tuấn Cường Thành viên Hội đồng quản trị 87,500 BÁN 0
2019/01/24 Bùi Quý Ba Thành viên Hội đồng quản trị 150,000 BÁN 0