Công ty cổ phần Xây dựng bảo tàng Hồ Chí Minh (HMS: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

Ngày Giao dịch cổ đông nội bộ Chức vụ Số cổ phần giao dịch Loại Giao dịch Giá
2018/11/02 Phạm Minh Đức Chủ tịch Hội đồng quản trị 520,166 MUA 0
2018/09/26 Đỗ Việt Thi Phó Tổng Giám đốc 39,890 MUA 0
2018/07/24 Phạm Minh Đức Chủ tịch Hội đồng quản trị 603,302 MUA 0
2018/05/04 Phạm Minh Đức Chủ tịch Hội đồng quản trị 244,078 MUA 0
2018/03/30 Tổng công ty xây dựng Hà Nội 3,146,300 BÁN 0
2018/01/12 Trần Thị Hoa Thành viên Hội đồng quản trị 0 BÁN 0
2017/11/29 Ngô Kim Dung Đại diện công bố thông tin 17,500 BÁN 0
2017/11/03 Trần Thị Hoa Thành viên Hội đồng quản trị 59,300 BÁN 0
2017/11/03 Phạm Minh Đức Chủ tịch Hội đồng quản trị 96,777 MUA 0
2017/09/29 Ngô Kim Dung Đại diện công bố thông tin 0 BÁN 0
2017/09/20 Phạm Minh Đức Chủ tịch Hội đồng quản trị 25,880 MUA 0
2017/07/25 Phạm Minh Đức Chủ tịch Hội đồng quản trị 0 MUA 0