Công ty Cổ phần Chè Hiệp Khánh (HKT: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

Ngày Giao dịch cổ đông nội bộ Chức vụ Số cổ phần giao dịch Loại Giao dịch Giá
2018/12/14 Phạm Vũ Tuấn Thành viên Hội đồng quản trị 11,000 BÁN 0
2018/12/04 Phạm Vũ Khánh Thành viên Hội đồng quản trị 616,000 BÁN 0
2018/12/04 Nguyễn Thị Thắm Đại diện công bố thông tin 506,000 BÁN 0
2017/08/14 Nguyễn Hoài Anh Thành viên Hội đồng quản trị 45,600 BÁN 0
2017/08/01 Công ty cổ phần Đầu tư chuyên nghiệp Việt Nam 488,324 BÁN 0
2017/07/31 Công ty cổ phần Đầu tư chuyên nghiệp Việt Nam 21,200 BÁN 0
2017/07/28 Công ty cổ phần Đầu tư chuyên nghiệp Việt Nam 41,100 BÁN 0
2017/07/27 Công ty cổ phần Đầu tư chuyên nghiệp Việt Nam 54,100 BÁN 0
2017/07/26 Công ty cổ phần Đầu tư chuyên nghiệp Việt Nam 52,600 BÁN 0
2017/01/13 Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 589,000 BÁN 0