Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT (HIG: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

Ngày Giao dịch cổ đông nội bộ Chức vụ Số cổ phần giao dịch Loại Giao dịch Giá
2019/09/17 Lê Hải Đoàn Phó Tổng Giám đốc 805 BÁN 0
2018/12/13 Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT 964,000 BÁN 0
2018/10/03 Lê Hải Đoàn Phó Tổng Giám đốc 33,400 BÁN 0
2018/06/29 Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT 128,614 BÁN 0
2018/06/28 Lê Hải Đoàn Phó Tổng Giám đốc 729,746 MUA 0
2018/03/30 Lê Hải Đoàn Phó Tổng Giám đốc 582,523 MUA 0
2018/01/04 Lê Hải Đoàn Phó Tổng Giám đốc 134,367 MUA 0
2017/11/29 Lê Hải Đoàn Phó Tổng Giám đốc 307,134 MUA 0
2017/08/22 Lê Hải Đoàn Phó Tổng Giám đốc 14,999 MUA 0
2017/07/07 Lê Hải Đoàn Phó Tổng Giám đốc 92,176 MUA 0
2017/05/26 Lê Hải Đoàn Phó Tổng Giám đốc 109,379 MUA 0
2016/11/01 Công ty TNHH Vietnam Invesments Partners 96,911 BÁN 0
2016/11/01 VI (VIETNAM INVESTMENTS) FUND I, L.P. 149,587 BÁN 0
2016/10/28 Võ Văn Mai Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 173,771 BÁN 0
2016/10/28 Hoàng Thanh Phúc Phó Tổng Giám đốc 2,273 BÁN 0
2016/10/28 Nguyễn Trần Hiền Thành viên Ban Kiểm soát 1,250 BÁN 0
2016/10/28 Đinh Thị Huyền Trang Thành viên Ban Kiểm soát 437 BÁN 0
2016/10/28 Nguyễn Quang Hải Phó Tổng Giám đốc 90,668 BÁN 0
2016/10/28 Nguyễn Văn Minh Trưởng Ban Kiểm soát 662 BÁN 0
2016/10/28 Phạm Việt Giang Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 28,164 BÁN 0
2016/10/28 Sokol Holding Corp 350,000 BÁN 0
2016/10/28 Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT 2,047,410 MUA 0
2016/10/28 Tập đoàn Bảo Việt 220,781 BÁN 0
2016/08/18 Nguyễn Quang Hải Phó Tổng Giám đốc 64,900 BÁN 0
2016/08/16 Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt 666,225 BÁN 0
2016/08/09 VI (VIETNAM INVESTMENTS) FUND I, L.P. 417,925 MUA 0
2012/12/28 Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT 128,614 MUA 0
2011/05/20 Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT 45,000 MUA 0
2011/03/11 Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT 170,635 MUA 0
2011/02/09 Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT 565,000 MUA 0
2010/06/22 Sokol Holding Corp 2,800,000 MUA 0