Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng (HCT: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

Ngày Giao dịch cổ đông nội bộ Chức vụ Số cổ phần giao dịch Loại Giao dịch Giá
2017/09/14 AFC Vietnam Fund (AVF) 19,500 MUA 0
2017/07/04 AFC Vietnam Fund (AVF) 6,900 MUA 0
2017/04/28 AFC Vietnam Fund (AVF) 54,100 MUA 0
2017/03/07 AFC Vietnam Fund (AVF) 20,300 MUA 0
2017/02/07 AFC Vietnam Fund (AVF) 300 MUA 0
2017/02/06 AFC Vietnam Fund (AVF) 12,500 MUA 0
2016/09/30 AFC Vietnam Fund (AVF) 500 MUA 0
2016/09/29 AFC Vietnam Fund (AVF) 6,900 MUA 0
2016/09/05 AFC Vietnam Fund (AVF) 13,000 MUA 0
2016/07/22 AFC Vietnam Fund (AVF) 7,200 MUA 0
2016/06/29 AFC Vietnam Fund (AVF) 13,500 MUA 0
2016/05/17 AFC Vietnam Fund (AVF) 3,500 MUA 0
2016/05/05 Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam 16,400 MUA 0
2016/03/28 AFC Vietnam Fund (AVF) 6,100 MUA 0
2016/03/08 AFC Vietnam Fund (AVF) 14,300 MUA 0
2016/01/25 AFC Vietnam Fund (AVF) 6,400 BÁN 0
2015/12/18 AFC Vietnam Fund (AVF) 8,800 MUA 0
2015/11/20 AFC Vietnam Fund (AVF) 11,400 MUA 0
2015/11/12 AFC Vietnam Fund (AVF) 13,200 MUA 0
2015/10/06 AFC Vietnam Fund (AVF) 7,100 MUA 0
2015/09/29 AFC Vietnam Fund (AVF) 14,300 MUA 0
2015/07/24 AFC Vietnam Fund (AVF) 3,700 MUA 0
2015/04/20 AFC Vietnam Fund (AVF) 20,000 MUA 0
2015/01/09 AFC Vietnam Fund (AVF) 2,400 MUA 0
2014/12/15 AFC Vietnam Fund (AVF) 18,000 MUA 0
2014/07/25 AFC Vietnam Fund (AVF) 1,500 MUA 0
2014/07/24 AFC Vietnam Fund (AVF) 18,800 MUA 0
2014/04/16 AFC Vietnam Fund (AVF) 13,900 MUA 0
2014/02/19 AFC Vietnam Fund (AVF) 24,600 MUA 0
2014/01/03 AFC Vietnam Fund (AVF) 20,100 MUA 0
2013/12/25 AFC Vietnam Fund (AVF) 20,200 MUA 0
2013/12/24 AFC Vietnam Fund (AVF) 20,100 MUA 0
2013/12/23 AFC Vietnam Fund (AVF) 22,300 MUA 0
2013/09/04 Phạm Thế Hưng Phó Tổng Giám đốc 5,000 BÁN 0
2010/06/18 Vũ Xuân Bằng Chủ tịch Hội đồng quản trị 3,000 BÁN 0
2010/06/01 Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng 90,000 BÁN 0
2010/05/13 Vũ Xuân Bằng Chủ tịch Hội đồng quản trị 3,000 BÁN 0
2010/05/12 Khoa Năng Tuyên Thành viên Hội đồng quản trị 3,000 BÁN 0
2010/05/12 Trần Quang Hiển Thành viên Ban Kiểm soát 200 BÁN 0
2010/05/11 Đinh Văn Liêm Thành viên Hội đồng quản trị 600 BÁN 0
2010/04/28 Đinh Văn Liêm Thành viên Hội đồng quản trị 5,000 BÁN 0
2009/11/11 Khoa Năng Tuyên Thành viên Hội đồng quản trị 3,000 BÁN 0
2009/10/27 Trần Quang Hiển Thành viên Ban Kiểm soát 2,000 BÁN 0
2009/10/22 Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng 169,700 BÁN 0
2009/10/05 Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng 45,700 BÁN 0
2009/09/10 Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng 37,700 BÁN 0