Công ty cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD (HCD: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

Ngày Giao dịch cổ đông nội bộ Chức vụ Số cổ phần giao dịch Loại Giao dịch Giá
2018/11/02 Nguyễn Như Dương Thành viên Hội đồng quản trị 0 MUA 0
2018/10/31 Nguyễn Hữu Quyên Thành viên Hội đồng quản trị 60,000 MUA 0
2018/09/25 Vũ Nhân Tiến Thành viên Hội đồng quản trị 409,500 BÁN 0
2018/09/24 Vũ Trọng Huân Phó Tổng Giám đốc 312,000 BÁN 0
2018/07/16 Nguyễn Như Dương Thành viên Hội đồng quản trị 1,037,000 BÁN 0
2018/07/16 Nguyễn Đức Dũng Chủ tịch Hội đồng quản trị 1,037,000 MUA 0
2018/02/09 Dương Hữu Tuyến Thành viên Hội đồng quản trị 541,670 BÁN 0
2018/01/25 Lê Thị Thu Thủy Đại diện công bố thông tin 45,000 MUA 0
2018/01/25 Nguyễn Như Dương Thành viên Hội đồng quản trị 250,000 MUA 0
2017/12/15 Vũ Trọng Huân Phó Tổng Giám đốc 60,000 MUA 0
2017/12/15 Nguyễn Đức Quang Phó Tổng Giám đốc 160,000 MUA 0
2017/12/15 Vũ Nhân Tiến Thành viên Hội đồng quản trị 80,000 MUA 0
2017/12/15 Nguyễn Hữu Quyên Thành viên Hội đồng quản trị 60,000 MUA 0
2017/11/08 Nguyễn Như Dương Thành viên Hội đồng quản trị 160,000 MUA 0
2017/11/08 Nguyễn Đức Dũng Chủ tịch Hội đồng quản trị 281,690 MUA 0
2017/11/08 Lê Thị Thu Thủy Đại diện công bố thông tin 30,000 MUA 0
2017/04/10 Dương Hữu Tuyến Thành viên Hội đồng quản trị 161,040 MUA 0
2017/04/04 Dương Hữu Tuyến Thành viên Hội đồng quản trị 52,000 MUA 0
2017/03/31 Dương Hữu Tuyến Thành viên Hội đồng quản trị 195,250 BÁN 0
2017/03/31 Dương Hữu Tuyến Thành viên Hội đồng quản trị 87,150 MUA 0
2017/03/30 Dương Hữu Tuyến Thành viên Hội đồng quản trị 170,350 BÁN 0
2017/03/30 Dương Hữu Tuyến Thành viên Hội đồng quản trị 169,220 MUA 0
2017/03/28 Dương Hữu Tuyến Thành viên Hội đồng quản trị 262,630 MUA 0
2017/01/05 Dương Hữu Tuyến Thành viên Hội đồng quản trị 323,680 BÁN 0
2016/11/04 Dương Hữu Tuyến Thành viên Hội đồng quản trị 55,200 MUA 0