Công ty Cổ phần Sản Xuất Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu Bình Thạnh (GIL: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

Ngày Giao dịch cổ đông nội bộ Chức vụ Số cổ phần giao dịch Loại Giao dịch Giá
2020/09/09 Trần Nhân Quí Trát Thành viên Ban Kiểm soát 5,000 BÁN 0
2020/09/08 Công ty Cổ phần sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu Bình Thạnh 16,200 MUA 0
2020/08/05 Nguyễn Thị Thu Hằng Thành viên Ban Kiểm soát 3,430 BÁN 0
2020/05/15 Nguyễn Thị Minh Hiếu Thành viên Hội đồng quản trị 126,173 MUA 0
2020/05/15 Nguyễn Quốc Khánh Thành viên Hội đồng quản trị 10,000 MUA 0
2020/05/15 Trần Thanh Tùng Thành viên Hội đồng quản trị 10,000 MUA 0
2020/05/15 Trần Nhân Quí Trát Thành viên Ban Kiểm soát 10,000 MUA 0
2020/05/15 Nguyễn Việt Cường Thành viên Hội đồng quản trị 445,477 MUA 0
2020/05/15 Nguyễn Thị Thu Hằng Thành viên Ban Kiểm soát 10,430 MUA 0
2020/05/15 Lê Hùng Đại diện công bố thông tin 2,927,668 MUA 0
2019/08/19 Nguyễn Thị Minh Hiếu Thành viên Hội đồng quản trị 35,000 MUA 0
2019/08/19 Trần Thanh Tùng Thành viên Hội đồng quản trị 10,000 MUA 0
2019/08/19 Lê Hùng Đại diện công bố thông tin 123,999 MUA 0
2019/08/19 Nguyễn Hữu Phúc Thành viên Hội đồng quản trị 25,000 MUA 0
2019/08/19 Nguyễn Quốc Khánh Thành viên Hội đồng quản trị 10,000 MUA 0
2019/08/19 Nguyễn Thị Thu Hằng Thành viên Ban Kiểm soát 7,000 MUA 0
2019/08/19 Nguyễn Việt Cường Thành viên Hội đồng quản trị 75,000 MUA 0
2019/08/19 Trần Nhân Quí Trát Thành viên Ban Kiểm soát 10,000 MUA 0
2019/06/07 Nguyễn Việt Cường Thành viên Hội đồng quản trị 52,000 MUA 0
2019/03/15 Nguyễn Việt Cường Thành viên Hội đồng quản trị 98,000 MUA 0
2018/08/06 Công ty Cổ phần sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu Bình Thạnh 38,680 BÁN 44,250
2018/02/21 Nguyễn Việt Cường Thành viên Hội đồng quản trị 110,900 BÁN 0
2017/10/13 Công ty Cổ phần sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu Bình Thạnh 1,340 MUA 10,000
2017/10/04 Nguyễn Việt Cường Thành viên Hội đồng quản trị 110,900 MUA 0
2017/08/25 Nguyễn Việt Cường Thành viên Hội đồng quản trị 0 MUA 0
2017/06/16 Công ty Cổ phần sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu Bình Thạnh 2,670 MUA 10,000
2017/01/11 Lê Hùng Đại diện công bố thông tin 17,690 MUA 0
2016/12/07 Nguyễn Việt Cường Thành viên Hội đồng quản trị 2,500 MUA 0
2016/12/07 Lê Hùng Đại diện công bố thông tin 79,000 MUA 0
2016/10/05 Công ty Cổ phần sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu Bình Thạnh 2,670 MUA 10,000
2016/09/22 Công ty Cổ phần chứng khoán SSI 560,060 BÁN 0
2016/09/21 Công ty Cổ phần chứng khoán SSI 507,100 BÁN 0
2016/09/16 Công ty TNHH MTV Nguyễn Sài Gòn 300,000 BÁN 0
2016/09/16 Công ty Cổ phần chứng khoán SSI 34,880 BÁN 0
2016/09/16 Công ty Cổ phần chứng khoán SSI 220,100 MUA 0
2016/09/09 Công ty Cổ phần chứng khoán SSI 335,350 BÁN 0
2016/09/01 Công ty Cổ phần chứng khoán SSI 2 MUA 0
2016/09/01 Công ty Cổ phần chứng khoán SSI 100,270 BÁN 0
2016/08/26 Công ty Cổ phần chứng khoán SSI 335,390 BÁN 0
2016/08/19 Công ty Cổ phần chứng khoán SSI 79,000 BÁN 0
2016/08/10 Công ty Cổ phần chứng khoán SSI 243,290 BÁN 0
2016/07/22 Công ty Cổ phần chứng khoán SSI 1,563,746 MUA 0
2016/07/18 Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI 1,663,746 BÁN 0
2016/07/18 Công ty Cổ phần sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu Bình Thạnh 2,000 MUA 10,000
2016/07/07 Nguyễn Hoài Nam Thành viên Hội đồng quản trị 5,000 BÁN 0
2016/06/17 Lê Thị Lệ Hằng Thành viên Hội đồng quản trị 5,000 BÁN 0
2016/04/15 Công ty Cổ phần sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu Bình Thạnh 10,000 MUA 10,000
2016/01/25 Công ty Cổ phần sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu Bình Thạnh 8,000 MUA 10,000
2015/10/21 Công ty Cổ phần sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu Bình Thạnh 12,000 MUA 10,000
2015/07/28 Công ty Cổ phần sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu Bình Thạnh 242,000 BÁN 0
2015/05/29 Công ty TNHH Bất động sản Gia Định 629,940 BÁN 0
2015/05/29 Nguyễn Hữu Phúc Thành viên Hội đồng quản trị 700,000 MUA 0
2015/05/29 Công ty TNHH May Thạnh Mỹ 827,050 BÁN 0
2015/05/19 PXP Viet Nam Funds LTD 687,500 BÁN 0
2015/05/19 PXP VietNam Emerging Equity Fund Limited 687,500 MUA 0
2015/04/22 Công ty Cổ phần chứng khoán SSI 284,454 MUA 0
2015/04/22 Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI 284,454 BÁN 0
2014/12/31 Nguyễn Mạnh Hùng Thành viên Hội đồng quản trị 649,902 BÁN 0
2014/12/31 Nguyễn Việt Cường Thành viên Hội đồng quản trị 1,000 MUA 0
2014/12/29 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre 398,300 BÁN 0
2014/09/29 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre 398,300 MUA 0
2014/09/19 Công ty TNHH Nguyễn Duy Hưng Việt Nam 28,650 MUA 0
2014/09/19 Công ty TNHH Nguyễn Duy Hưng Việt Nam 650,000 BÁN 0
2014/09/03 Công ty Cổ phần sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu Bình Thạnh 15,750 MUA 0
2014/06/03 Công ty Cổ phần sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu Bình Thạnh 13,750 MUA 0
2014/06/03 Công ty cổ phần chứng khoán MB 13,750 MUA 0
2014/05/20 Nguyễn Việt Cường Thành viên Hội đồng quản trị 550 MUA 0
2014/03/18 Đào Sỹ Trung Thành viên Ban Kiểm soát 13,280 BÁN 0
2013/11/12 Công ty Cổ phần sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu Bình Thạnh 92,500 MUA 10,000
2013/09/19 Nguyễn Văn Luân Thành viên Hội đồng quản trị 28,950 BÁN 0
2013/08/20 Công ty Cổ phần sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu Bình Thạnh 30,000 MUA 10,000
2013/04/22 Công ty Cổ phần sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu Bình Thạnh 75,000 MUA 10,000
2013/04/01 Công ty TNHH Nguyễn Duy Hưng Việt Nam 328,100 MUA 0
2013/04/01 Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN 500,000 BÁN 0
2012/12/18 Lê Hùng Đại diện công bố thông tin 244,650 MUA 0
2012/12/17 Công ty TNHH Nguyễn Duy Hưng Việt Nam 4,260 BÁN 0
2012/12/03 Nguyễn Hồ Trung Thành viên Hội đồng quản trị 56,410 BÁN 0
2012/10/03 Nguyễn Hồ Trung Thành viên Hội đồng quản trị 22,200 MUA 0
2012/09/04 Đào Sỹ Trung Thành viên Ban Kiểm soát 2,000 BÁN 0
2012/08/08 Công ty Cổ phần sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu Bình Thạnh 15,000 MUA 0
2012/07/31 Công ty TNHH May Thạnh Mỹ 223,940 MUA 0
2012/07/10 Nguyễn Hồ Trung Thành viên Hội đồng quản trị 25,560 MUA 0
2012/06/29 Quỹ tầm nhìn SSI 20,850 BÁN 0
2012/06/27 Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI 50,000 MUA 0
2012/06/22 Công ty Cổ phần sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu Bình Thạnh 1,250,000 BÁN 0
2012/06/22 Công ty Cổ phần chứng khoán SSI 106,700 MUA 0
2012/06/22 Công ty Cổ phần chứng khoán SSI 2,000 BÁN 0
2012/05/22 Nguyễn Hồ Trung Thành viên Hội đồng quản trị 30,000 MUA 0
2012/05/09 PXP Viet Nam Funds LTD 111,500 BÁN 0
2012/04/20 Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI 795,080 MUA 0
2012/03/13 Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI 203,410 MUA 0
2012/03/12 Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI 444,170 MUA 0
2012/03/12 Quỹ tầm nhìn SSI 431,270 BÁN 0
2012/03/05 PXP Viet Nam Funds LTD 111,500 BÁN 0
2012/03/05 Quỹ tầm nhìn SSI 1,000,000 BÁN 0
2012/03/05 Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI 500,000 MUA 0
2012/03/05 Quỹ tầm nhìn SSI 10,000 MUA 0
2012/02/29 Quỹ tầm nhìn SSI 268,000 BÁN 0
2012/02/29 Công ty TNHH Nguyễn Duy Hưng Việt Nam 249,500 MUA 0
2012/02/28 Quỹ tầm nhìn SSI 731,730 BÁN 0
2012/02/28 Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI 463,360 MUA 0
2012/02/28 Quỹ tầm nhìn SSI 10,000 MUA 0
2012/01/18 Quỹ tầm nhìn SSI 200,000 BÁN 0
2012/01/18 Quỹ tầm nhìn SSI 70,100 MUA 0
2012/01/17 Quỹ tầm nhìn SSI 223,000 BÁN 0
2012/01/17 Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI 173,800 MUA 0
2012/01/17 Quỹ tầm nhìn SSI 83,560 MUA 0
2011/12/06 Tổng Công ty Bến Thành 348,080 BÁN 0
2011/12/06 Tổng Công ty Bến Thành 189,630 MUA 0
2011/12/02 Nguyễn Mạnh Hùng Thành viên Hội đồng quản trị 88,970 MUA 0
2011/11/11 Quỹ tầm nhìn SSI 28,000 BÁN 0
2011/11/11 Quỹ tầm nhìn SSI 52,000 MUA 0
2011/09/13 Nguyễn Mạnh Hùng Thành viên Hội đồng quản trị 227,100 MUA 0
2011/09/05 Quỹ tầm nhìn SSI 96,540 MUA 0
2011/09/05 Quỹ tầm nhìn SSI 9,730 BÁN 0
2011/08/19 Quỹ tầm nhìn SSI 219,730 BÁN 0
2011/08/19 Quỹ tầm nhìn SSI 347,520 MUA 0
2011/08/18 Công ty Cổ phần sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu Bình Thạnh 1,250,000 MUA 0
2011/05/05 Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Thùy Dương 579,760 MUA 0
2011/04/22 Quỹ tầm nhìn SSI 74,000 MUA 0
2011/02/11 Quỹ tầm nhìn SSI 81,700 BÁN 0
2011/01/28 Lê Thị Việt Nga Kế toán trưởng 6,500 BÁN 0
2011/01/20 Nguyễn Băng Tâm Chủ tịch Hội đồng quản trị 124,670 BÁN 0
2011/01/17 Lion Capital Vietnam 22,700 BÁN 0
2010/12/20 Quỹ tầm nhìn SSI 135,000 MUA 0
2010/12/08 Quỹ tầm nhìn SSI 165,000 MUA 0
2010/09/30 Quỹ tầm nhìn SSI 313,650 MUA 0
2010/09/13 Quỹ tầm nhìn SSI 230,650 MUA 0
2010/06/25 Quỹ tầm nhìn SSI 499,350 MUA 0
2010/06/07 Quỹ tầm nhìn SSI 120,710 MUA 0
2010/05/21 Quỹ tầm nhìn SSI 119,000 MUA 0
2010/05/12 Quỹ tầm nhìn SSI 117,640 MUA 0
2010/04/28 Quỹ tầm nhìn SSI 128,000 MUA 0
2010/04/21 Phan Thị Ngọc Anh Phó Tổng Giám đốc 71,350 BÁN 0
2010/04/16 Nguyễn Gia Vinh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 42,000 BÁN 0
2010/04/13 Quỹ tầm nhìn SSI 57,000 MUA 0
2010/04/06 Phan Thị Ngọc Anh Phó Tổng Giám đốc 92,650 BÁN 0
2010/03/01 Quỹ tầm nhìn SSI 59,660 BÁN 0
2010/02/26 Quỹ tầm nhìn SSI 187,350 BÁN 0
2010/02/11 Quỹ tầm nhìn SSI 148,000 BÁN 0
2010/02/10 Công ty Cổ phần sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu Bình Thạnh 380,000 BÁN 0
2010/02/02 Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI 80,000 BÁN 0
2010/02/02 Quỹ tầm nhìn SSI 185,680 BÁN 0
2010/02/02 Quỹ tầm nhìn SSI 156,830 MUA 0
2009/11/18 Tổng Công ty Bến Thành 280,000 BÁN 0
2009/10/21 Quỹ tầm nhìn SSI 10,000 MUA 0
2009/10/21 Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI 115,000 BÁN 0
2009/10/19 Quỹ tầm nhìn SSI 368,740 MUA 0
2009/10/19 Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI 48,500 BÁN 0
2009/10/19 Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI 70,000 MUA 0
2009/10/09 Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI 95,000 MUA 0
2009/10/09 Quỹ tầm nhìn SSI 87,040 MUA 0
2009/08/31 Lion Capital Vietnam 83,650 MUA 0
2009/06/30 Công ty Cổ phần sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu Bình Thạnh 250,000 MUA 0
2009/06/08 PXP Viet Nam Funds LTD 200,000 BÁN 0
2009/06/04 PXP Viet Nam Funds LTD 201,000 BÁN 0
2009/05/28 Vietnam Emerging Equity Fund 358,719 BÁN 0
2008/12/31 Phan Thị Ngọc Anh Phó Tổng Giám đốc 30,000 MUA 0
2008/08/12 Vietnam Dragon Fund Ltd 257,120 BÁN 0
2008/08/07 Vietnam Dragon Fund Ltd 213,260 BÁN 0
2008/07/15 Vietnam Dragon Fund Ltd 190,000 BÁN 0
2008/07/02 Tổng Công ty Bến Thành 10,000 MUA 0
2008/06/18 Công ty Cổ phần sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu Bình Thạnh 130,000 MUA 0
2008/04/29 Nguyễn Băng Tâm Chủ tịch Hội đồng quản trị 48,000 MUA 0
2008/04/18 Phan Thị Ngọc Anh Phó Tổng Giám đốc 20,000 MUA 0
2008/01/31 Vietnam Dragon Fund Ltd 102,629 BÁN 0
2007/12/11 Nguyễn Gia Vinh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 5,000 MUA 0
2007/10/09 PXP Viet Nam Funds LTD 500,500 MUA 0
2007/09/06 Amersham Industries Ltd 208,880 BÁN 0
2007/08/31 Amersham Industries Ltd 38,520 BÁN 0
2006/11/07 Vietnam Emerging Equity Fund 25,000 MUA 0
2006/05/29 Vietnam Dragon Fund Ltd 304,230 MUA 0
2006/05/29 Wareham Group Limited 304,230 BÁN 0
2006/05/15 Lê Viết Mỹ Thành viên Hội đồng quản trị 2,000 BÁN 0
2006/05/15 Nguyễn Băng Tâm Chủ tịch Hội đồng quản trị 48,370 BÁN 0
2006/05/15 Vietnam Dragon Fund Ltd 249,900 MUA 0
2006/05/15 Vietnam Enterprise Investments Limited 249,900 BÁN 0
2005/12/13 PXP Viet Nam Funds LTD 242,990 MUA 0
2005/12/13 Amersham Industries Ltd 400,000 MUA 0
2004/11/18 Lê Viết Mỹ Thành viên Hội đồng quản trị 15,000 BÁN 0
2004/10/08 Lê Viết Mỹ Thành viên Hội đồng quản trị 10,000 BÁN 0
2004/04/06 Lê Viết Mỹ Thành viên Hội đồng quản trị 5,500 BÁN 0