CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHAI KHOÁNG & QUẢN LÝ TÀI SẢN FLC (GAB: HOSTC) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Sản xuất dầu khí

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

Ngày Giao dịch cổ đông nội bộ Chức vụ Số cổ phần giao dịch Loại Giao dịch Giá
2020/03/05 Trần Văn Bắc Phó Tổng Giám đốc 25,000 BÁN 0
2020/02/18 Nguyễn Thị Thu Hương Thành viên Ban Kiểm soát 10,000 BÁN 0
2020/02/13 Nguyễn Văn Đạt Trưởng Ban Kiểm soát 10,000 MUA 0
2020/02/12 Nguyễn Đăng Vinh Phó Tổng Giám đốc 15,000 BÁN 0
2020/02/03 Lê Thị Rinh Thành viên Ban Kiểm soát 25,000 BÁN 0
2020/01/13 Trần Thị Thúy Chủ tịch Hội đồng quản trị 1,275,000 BÁN 0
2020/01/13 Lâm Đức Toàn Đại diện công bố thông tin 345,000 BÁN 0
2020/01/13 Nguyễn Công Nam Phó Tổng Giám đốc 345,000 BÁN 0
2020/01/13 Lê Văn Minh Giám đốc Kinh doanh 50,000 BÁN 0