Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (FLC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

Ngày Giao dịch cổ đông nội bộ Chức vụ Số cổ phần giao dịch Loại Giao dịch Giá
2017/12/18 Trịnh Văn Quyết Chủ tịch Hội đồng quản trị 37,000,000 MUA 0
2017/10/13 Trịnh Văn Quyết Chủ tịch Hội đồng quản trị 11,000,000 MUA 0
2017/08/22 Trịnh Văn Quyết Chủ tịch Hội đồng quản trị 20,000,000 MUA 0
2017/04/27 Trịnh Văn Quyết Chủ tịch Hội đồng quản trị 10,000,000 MUA 0
2016/12/08 Trịnh Văn Quyết Chủ tịch Hội đồng quản trị 5,327,590 MUA 0
2016/10/25 Trịnh Văn Quyết Chủ tịch Hội đồng quản trị 15,790,000 MUA 0
2016/06/21 Market Vectors ETF Trust - Market Vectors - Vietnam ETF 2,576,990 MUA 0
2016/03/22 Market Vectors ETF Trust - Market Vectors - Vietnam ETF 2,290,680 MUA 0
2016/02/24 Market Vectors ETF Trust - Market Vectors - Vietnam ETF 331,440 MUA 0
2016/01/15 Trịnh Văn Quyết Chủ tịch Hội đồng quản trị 6,500,000 MUA 0
2015/12/23 Market Vectors ETF Trust - Market Vectors - Vietnam ETF 6,562,480 BÁN 0
2015/12/02 Market Vectors ETF Trust - Market Vectors - Vietnam ETF 206,100 BÁN 0
2015/10/29 Market Vectors ETF Trust - Market Vectors - Vietnam ETF 206,760 MUA 0
2015/09/01 Market Vectors ETF Trust - Market Vectors - Vietnam ETF 270,640 BÁN 0
2015/07/03 Công ty TNHH đầu tư thương mại và xuất nhập khẩu Vietexco 7,000,000 BÁN 0
2015/07/03 Market Vectors ETF Trust - Market Vectors - Vietnam ETF 134,240 MUA 0
2015/06/30 Trịnh Văn Quyết Chủ tịch Hội đồng quản trị 25,000,000 MUA 0
2015/06/12 Công ty cổ phần đầu tư Fujikaen 13,900,000 BÁN 0
2015/05/05 Market Vectors ETF Trust - Market Vectors - Vietnam ETF 136,680 MUA 0
2015/04/02 Market Vectors ETF Trust - Market Vectors - Vietnam ETF 229,000 BÁN 0
2015/03/25 Market Vectors ETF Trust - Market Vectors - Vietnam ETF 2,044,210 MUA 0
2015/02/25 Market Vectors ETF Trust - Market Vectors - Vietnam ETF 1,000,000 MUA 0
2014/12/24 Market Vectors ETF Trust - Market Vectors - Vietnam ETF 8,723,920 BÁN 0
2014/10/20 Market Vectors ETF Trust - Market Vectors - Vietnam ETF 156,750 BÁN 0
2014/09/24 Market Vectors ETF Trust - Market Vectors - Vietnam ETF 27,175,670 MUA 0
2014/09/18 Doãn Văn Phương Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 1,000,000 MUA 0
2014/04/21 Trần Thị My Lan Phó Tổng Giám đốc 20,000 MUA 0
2014/04/21 Nguyễn Thiện Phú Phó Tổng Giám đốc 20,000 MUA 0
2014/04/21 Lê Thành Vinh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 30,000 MUA 0
2014/02/17 Doãn Văn Phương Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 100,000 MUA 0
2014/01/03 Trịnh Văn Quyết Chủ tịch Hội đồng quản trị 2,263,000 MUA 0
2013/12/12 Nguyễn Tiến Đức Thành viên Hội đồng quản trị 86,400 MUA 0
2013/11/18 Trịnh Văn Quyết Chủ tịch Hội đồng quản trị 4,500,000 BÁN 0
2013/09/12 Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI 300,000 BÁN 0
2013/07/03 Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI 3,942,000 MUA 0
2013/07/02 Trịnh Văn Quyết Chủ tịch Hội đồng quản trị 10,000,000 MUA 0
2013/06/28 Công ty TNHH Bất động sản SGINVEST 48,144,000 BÁN 0
2013/01/08 Doãn Văn Phương Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 340,400 BÁN 0
2012/12/21 Nguyễn Thanh Bình Phó Tổng Giám đốc 960,000 BÁN 0
2012/12/19 Trịnh Văn Quyết Chủ tịch Hội đồng quản trị 4,200,000 BÁN 0
2012/07/30 Trịnh Văn Quyết Chủ tịch Hội đồng quản trị 500,000 BÁN 0
2012/02/22 Doãn Văn Phương Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 50,400 MUA 0
2012/01/19 Trịnh Văn Quyết Chủ tịch Hội đồng quản trị 500,000 MUA 0