Công ty cổ phần Tập đoàn F.I.T (FIT: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

Ngày Giao dịch cổ đông nội bộ Chức vụ Số cổ phần giao dịch Loại Giao dịch Giá
2020/07/07 Bùi Hồng Hạnh Đại diện công bố thông tin 1,000 BÁN 0
2020/06/26 Bùi Hồng Hạnh Đại diện công bố thông tin 1,000 MUA 0
2020/03/06 Nguyễn Văn Sang Chủ tịch Hội đồng quản trị 6,759,390 MUA 0
2020/01/31 Nguyễn Văn Sang Chủ tịch Hội đồng quản trị 3,080,610 MUA 0
2019/09/17 Công ty Cổ phần Phát triển Bất Động Sản DPV 30,979,732 BÁN 0
2019/01/22 Hứa Xuân Sinh Thành viên Hội đồng quản trị 2,000,000 BÁN 0
2018/04/11 Công ty cổ phần Đầu tư Dũng Tâm 1,072,690 MUA 0
2018/04/04 Công ty cổ phần Đầu tư Dũng Tâm 36,100,000 MUA 0
2018/03/26 Công ty Cổ phần Phát triển Bất Động Sản DPV 15,979,732 MUA 0
2018/03/02 Công ty cổ phần Đầu tư Dũng Tâm 15,627,000 MUA 0
2017/08/28 Công ty Cổ phần Phát triển Bất Động Sản DPV 2,220,350 MUA 0
2017/05/03 PYN FUND MANAGEMENT LTD 19,632,468 BÁN 0
2017/04/14 Công ty cổ phần Đầu tư Dũng Tâm 10,000,000 MUA 0
2017/03/09 PYN FUND MANAGEMENT LTD 1,527,940 BÁN 0
2017/03/01 PYN FUND MANAGEMENT LTD 3,784,560 BÁN 0
2017/02/03 PYN FUND MANAGEMENT LTD 532,000 BÁN 0
2016/11/28 PYN FUND MANAGEMENT LTD 2,864,390 BÁN 0
2016/11/17 PYN FUND MANAGEMENT LTD 1,384,280 BÁN 0
2016/10/03 Nguyễn Thị Minh Nguyệt Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 100,000 MUA 0
2016/07/12 PYN FUND MANAGEMENT LTD 1,086,440 MUA 0
2016/06/13 PYN FUND MANAGEMENT LTD 1,769,710 MUA 0
2016/04/19 Bùi Xuân Trung Phó Tổng Giám đốc 1,315 BÁN 0
2016/04/12 Nguyễn Văn Sang Chủ tịch Hội đồng quản trị 200,000 BÁN 0
2016/04/12 Nguyễn Thị Minh Nguyệt Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 100,000 BÁN 0
2016/01/22 PYN FUND MANAGEMENT LTD 2,944,770 MUA 0
2016/01/19 PYN FUND MANAGEMENT LTD 4,016,400 BÁN 0
2015/09/22 PYN FUND MANAGEMENT LTD 700,000 MUA 0
2015/07/17 Nguyễn Văn Sang Chủ tịch Hội đồng quản trị 5,831,462 BÁN 0
2015/07/17 Phan Trung Phương Chủ tịch Hội đồng quản trị 4,892,060 BÁN 0
2015/07/17 Trần Thị Mai Hương Kế toán trưởng 47,250 BÁN 0
2015/07/16 Nguyễn Thị Minh Nguyệt Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 1,516,792 BÁN 0
2015/07/16 Ninh Việt Tiến Trưởng Ban Kiểm soát 143,578 BÁN 0
2015/07/16 Bùi Thanh Hương Thành viên Hội đồng quản trị 91,778 BÁN 0
2015/07/16 Trần Thị Ánh Phượng Đại diện công bố thông tin 75,600 BÁN 0
2014/06/26 Công ty cổ phần Tập đoàn F.I.T 4 BÁN 14,200
2014/06/13 PYN FUND MANAGEMENT LTD 195,200 MUA 0
2014/06/11 PYN FUND MANAGEMENT LTD 279,000 MUA 0
2014/06/10 PYN FUND MANAGEMENT LTD 317,100 MUA 0
2014/06/09 PYN FUND MANAGEMENT LTD 600,000 MUA 0
2014/06/06 PYN FUND MANAGEMENT LTD 364,400 MUA 0
2013/12/31 Công ty cổ phần Tập đoàn F.I.T 4 MUA 0
2013/11/27 Phan Trung Phương Chủ tịch Hội đồng quản trị 500,000 MUA 0