Công ty Cổ phần nhựa Đà Nẵng (DPC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

Ngày Giao dịch cổ đông nội bộ Chức vụ Số cổ phần giao dịch Loại Giao dịch Giá
2019/09/23 Trần Công Đức Đại diện công bố thông tin 4,100 BÁN 0
2017/01/12 Trần Công Đức Đại diện công bố thông tin 0 BÁN 0
2016/12/13 Nguyễn Văn Dương Thành viên Ban Kiểm soát 500 BÁN 0
2016/11/24 Đinh Cưu Phó Tổng Giám đốc 13,500 BÁN 0
2016/11/11 Trần Công Đức Đại diện công bố thông tin 0 BÁN 0
2015/12/25 Trần Tiểu Phụng Chủ tịch Hội đồng quản trị 10,000 MUA 0
2015/09/03 Hà Thị Trang Phó Tổng Giám đốc 8,100 BÁN 0
2015/02/03 Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) 338,200 BÁN 0
2015/02/03 Phạm Ngọc Linh Chủ tịch Hội đồng quản trị 299,771 MUA 0
2013/06/28 Trần Quang Dũng Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 2,500 MUA 0
2013/05/23 Trần Quang Dũng Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 20,000 MUA 0
2012/03/09 Nguyễn Hữu Tuyến Phó Tổng Giám đốc 1,000 MUA 0
2012/01/06 Trần Quang Dũng Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 9,700 MUA 0
2011/12/16 Đinh Cưu Phó Tổng Giám đốc 6,600 MUA 0
2011/09/09 Đinh Cưu Phó Tổng Giám đốc 1,900 MUA 0
2011/09/05 Trần Quang Dũng Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 6,500 MUA 0
2011/07/29 Đỗ Văn Lộc Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 5,600 MUA 0
2011/06/30 Trần Quang Dũng Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 6,500 MUA 0
2011/06/30 Đinh Cưu Phó Tổng Giám đốc 6,500 MUA 0
2011/04/28 Nguyễn Hữu Đường Thành viên Hội đồng quản trị 2,100 MUA 0
2011/03/02 Đinh Cưu Phó Tổng Giám đốc 20,000 MUA 0
2010/12/28 Trần Quang Dũng Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 30,000 MUA 0
2010/03/24 Nguyễn Văn Dương Thành viên Ban Kiểm soát 2,000 MUA 0
2010/02/26 Đinh Cưu Phó Tổng Giám đốc 2,800 MUA 0
2010/01/29 Nguyễn Hữu Đường Thành viên Hội đồng quản trị 2,500 MUA 0
2010/01/15 Trương Thị Thương Trưởng Ban Kiểm soát 1,000 MUA 0
2009/12/02 Trương Thị Thương Trưởng Ban Kiểm soát 1,000 MUA 0
2009/10/20 Nguyễn Hữu Đường Thành viên Hội đồng quản trị 1,000 BÁN 0
2009/10/16 Trần Quang Dũng Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 35,000 BÁN 0
2009/10/15 Đinh Cưu Phó Tổng Giám đốc 20,000 BÁN 0
2009/10/14 Trương Thị Thương Trưởng Ban Kiểm soát 1,400 BÁN 0
2009/02/19 Đinh Cưu Phó Tổng Giám đốc 10,100 MUA 0
2009/01/19 Nguyễn Hữu Đường Thành viên Hội đồng quản trị 1,000 MUA 0
2008/05/19 Công ty cổ phần nhựa Bình Minh 650,000 MUA 0
2007/01/26 Nguyễn Hữu Đường Thành viên Hội đồng quản trị 4,000 BÁN 0
2007/01/25 Đỗ Văn Lộc Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 4,800 BÁN 0
2006/06/07 Trần Quang Dũng Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 10,000 BÁN 0
2006/05/03 Đỗ Văn Lộc Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 5,000 BÁN 0
2006/04/10 Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam 22,700 BÁN 0