Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long (DCL: HOSTC) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

Ngày Giao dịch cổ đông nội bộ Chức vụ Số cổ phần giao dịch Loại Giao dịch Giá
2020/01/15 Đỗ Thế Cao Thành viên Hội đồng quản trị 7,000 BÁN 0
2019/04/25 Phí Xuân Trường Thành viên Hội đồng quản trị 7,000 BÁN 0
2019/04/11 Nguyễn Ngọc Bích Ly Đại diện công bố thông tin 4,400 BÁN 0
2019/03/29 Trần Huệ Nga Kế toán trưởng 5,200 BÁN 0
2019/03/28 Trịnh Quốc Khánh Phó Tổng Giám đốc 21,300 BÁN 0
2019/03/14 Vũ Thị Minh Hoài Thành viên Ban Kiểm soát 5,000 BÁN 0
2018/06/08 Công ty cổ phần Tập đoàn F.I.T 2,000,000 MUA 0
2017/03/31 Công ty cổ phần Tập đoàn F.I.T 1,000,000 MUA 0
2017/03/10 Công ty cổ phần Tập đoàn F.I.T 3,000,000 MUA 0
2016/12/08 Lưu Quế Minh Phó Tổng Giám đốc 14,600 BÁN 0
2016/12/08 Công ty cổ phần Tập đoàn F.I.T 620,000 MUA 0
2016/11/24 Trần Huệ Nga Kế toán trưởng 7,280 BÁN 0
2016/11/03 Công ty cổ phần Tập đoàn F.I.T 510,000 MUA 0
2016/11/01 Bùi Xuân Trung Thành viên Hội đồng quản trị 24,640 BÁN 0
2016/09/23 Công ty cổ phần Tập đoàn F.I.T 1,000,000 MUA 0
2016/09/21 Trịnh Quốc Khánh Phó Tổng Giám đốc 12,320 BÁN 0
2016/08/12 Trần Huệ Nga Kế toán trưởng 0 BÁN 0
2016/08/12 Nguyễn Ngọc Bích Ly Đại diện công bố thông tin 0 BÁN 0
2016/04/12 Công ty cổ phần Tập đoàn F.I.T 330,640 MUA 0
2016/04/12 Nguyễn Văn Sang Chủ tịch Hội đồng quản trị 330,640 BÁN 0
2016/04/11 Trịnh Quốc Khánh Phó Tổng Giám đốc 4,400 BÁN 0
2015/07/01 Lương Văn Hóa Thành viên Hội đồng quản trị 100,000 BÁN 0
2015/05/14 Công ty cổ phần Tập đoàn F.I.T 4,355,660 MUA 0
2015/03/12 Công ty cổ phần Đầu tư Thiên Long An Thịnh 319,240 MUA 0
2015/02/27 Công ty cổ phần Viet Land Capital 252,200 MUA 0
2015/01/22 Công ty cổ phần Tập đoàn F.I.T 1,559,130 MUA 0
2014/12/03 Nguyễn Hữu Trung Phó Tổng Giám đốc 20,000 BÁN 0
2014/11/28 Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) 3,603,600 BÁN 0
2014/03/28 Vietnam Equity Holding 526,260 BÁN 0
2014/03/14 Red River Holding 214,530 BÁN 0
2014/03/11 Red River Holding 55,000 BÁN 0
2014/03/05 Nguyễn Hữu Trung Phó Tổng Giám đốc 20,000 BÁN 0
2014/01/15 Vietnam Equity Holding 11,440 MUA 0
2014/01/06 Nguyễn Hữu Trung Phó Tổng Giám đốc 13,000 BÁN 0
2013/09/26 Trần Chí Kiên Giám đốc Tài chính 14,500 BÁN 0
2013/08/15 Trần Chí Kiên Giám đốc Tài chính 300 MUA 0
2013/02/18 Trần Chí Kiên Giám đốc Tài chính 14,200 MUA 0
2012/07/03 Nguyễn Văn Ẩn Thành viên Ban Kiểm soát 5,000 BÁN 0
2012/03/30 Nguyễn Văn Ẩn Thành viên Ban Kiểm soát 5,000 BÁN 0
2011/09/19 Nguyễn Văn Ẩn Thành viên Ban Kiểm soát 2,500 BÁN 0
2011/08/12 Công ty Cổ phần Khoáng sản Viglacera 218,560 BÁN 0
2011/08/10 Công ty Cổ phần Khoáng sản Viglacera 29,180 BÁN 0
2011/06/30 Nguyễn Văn Ẩn Thành viên Ban Kiểm soát 1,500 BÁN 0
2011/06/09 Lương Văn Hóa Thành viên Hội đồng quản trị 11,750 MUA 0
2011/06/08 Quỹ đầu tư Chứng khoán Y tế Bản Việt 70,730 MUA 0
2011/05/27 Nguyễn Văn Ẩn Thành viên Ban Kiểm soát 3,000 BÁN 0
2011/04/29 Nguyễn Văn Ẩn Thành viên Ban Kiểm soát 5,000 BÁN 0
2011/04/28 Quỹ đầu tư Chứng khoán Y tế Bản Việt 90,200 BÁN 0
2010/12/30 Quỹ đầu tư Chứng khoán Y tế Bản Việt 36,560 MUA 0
2010/07/20 Quỹ đầu tư Chứng khoán Y tế Bản Việt 19,590 MUA 0
2010/05/12 Công ty Cổ phần Khoáng sản Viglacera 40,000 MUA 0
2010/04/29 Quỹ đầu tư Chứng khoán Y tế Bản Việt 69,280 MUA 0
2010/04/29 Quỹ đầu tư Chứng khoán Y tế Bản Việt 183,350 BÁN 0
2010/01/26 Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long 3,460 BÁN 0
2010/01/20 Quỹ đầu tư Chứng khoán Y tế Bản Việt 67,590 BÁN 0
2010/01/20 Quỹ đầu tư Chứng khoán Y tế Bản Việt 168,700 MUA 0
2009/12/14 Quỹ đầu tư Chứng khoán Y tế Bản Việt 3,000 BÁN 0
2009/12/14 Quỹ đầu tư Chứng khoán Y tế Bản Việt 96,430 MUA 0
2009/11/03 Quỹ đầu tư Chứng khoán Y tế Bản Việt 80,000 MUA 0
2009/10/27 Đặng Thị Hương Trưởng Ban Kiểm soát 4,000 BÁN 0
2009/10/22 Công ty Cổ phần Khoáng sản Viglacera 146,720 BÁN 0
2009/10/22 Công ty Cổ phần Khoáng sản Viglacera 10,000 MUA 0
2009/10/22 Đặng Thị Hương Trưởng Ban Kiểm soát 8,000 BÁN 0
2009/10/02 Công ty Cổ phần Khoáng sản Viglacera 101,470 MUA 0
2009/07/17 Red River Holding 112,460 MUA 0
2009/03/27 Red River Holding 139,230 MUA 0
2008/12/31 Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long 3,460 MUA 0
2008/11/26 Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương tín 443,000 BÁN 0
2008/11/26 Công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng Phát triển nhà Đồng bằng Sông Cửu Long 430,000 BÁN 0
2008/11/14 Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương tín 85,000 BÁN 0
2008/09/23 Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương tín 129,700 BÁN 0