Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An (DAR: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

Ngày Giao dịch cổ đông nội bộ Chức vụ Số cổ phần giao dịch Loại Giao dịch Giá
2017/05/11 Phạm Hồng Phi Chủ tịch Hội đồng quản trị 19,600 MUA 0
2017/05/11 Nguyễn Tấn Nè Thành viên Hội đồng quản trị 14,400 MUA 0