Công ty Cổ phần Đông Á (DAP: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Sản xuất giấy & Trồng rừng

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

Ngày Giao dịch cổ đông nội bộ Chức vụ Số cổ phần giao dịch Loại Giao dịch Giá
2018/07/23 Lê Thị Hương Dung Thành viên Hội đồng quản trị 2,100 MUA 0
2018/05/31 Lê Thị Hương Dung Thành viên Hội đồng quản trị 840 MUA 0
2018/05/11 Lê Việt Kế toán trưởng 742 MUA 0
2017/12/20 Lê Tiến Anh Chủ tịch Hội đồng quản trị 70,000 MUA 0
2016/04/08 Phạm Bá Minh Phó Tổng Giám đốc 1,274 MUA 0
2015/05/22 Đào Vũ Lâm Thành viên Hội đồng quản trị 3,304 MUA 0
2015/04/16 Nguyễn Lê Quân Thành viên Ban Kiểm soát 2,240 MUA 0
2014/01/03 Phạm Bá Minh Phó Tổng Giám đốc 1,400 MUA 0
2013/12/24 Mai Thị Tú Uyên Đại diện công bố thông tin 4,760 MUA 0
2013/10/22 Nguyễn Lê Quân Thành viên Ban Kiểm soát 1,700 MUA 0